สรรสร้างเอกลักษณ์สปาไทยล้านนาด้วยผลไม้ตามฤดูกาล
hotnews
  ลดโลกร้อน
hotnews
  เทคนิคการสอน การวัดผลประเมินผล และการออกข้อสอบ
hotnews
คณะเภสัชศาสตร์จะจัดสัมมนา เรื่อง เทคนิคการสอน การวัดผลประเมินผล และการออกข้อสอบ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสอน การวัดผลประเมินผล และการออกข้อสอบ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องพุดซ้อน 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ โดยเชิญวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
1. อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้
2. อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

กำหนดการ
13.45-14.00 น. ลงทะเบียน
14.00-14.10 น. กล่าวเปิดการสัมมนา
โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์: รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ
14.10-16.45 น. บรรยายเรื่อง เทคนิคการสอน การวัดผลประเมินผล และการออกข้อสอบ
วิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์
อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้
อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและ
การพัฒนาการศึกษา
16.45-17.00 น. ซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรกับอาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา


  วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มช.
hotnews
เวลา 07.30 น.- พิธีบูชาท้าวจตุโลกบาล (ท้าวทั้งสี่)
- พิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่ (ศาลพระภูมิชั้น 5, บริเวณบ่อน้ำห้องพักอาจารย์, บริเวณสวนสมุนไพร, บริเวณมุมด้านหลังคณะฯ, บริเวณหน้าคณะ
เวลา 09.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.45 น. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาพร้อมกันบริเวณพิธี
เวลา 10.00 น. พระสงฆ์มาถึงบริเวณพิธี
เวลา 10.09 น. ประกอบพิธีทางศาสนา ณ โถงหน้างานบริหารทั่วไป
- ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ และสมาทานเบญจศีล
- พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ แสดงพระธรรมเทศนา
- ถวายกัณฑ์เทศน์ เครื่องไทยธรรมและจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์
- ถวายภัตตาหารเพล
เวลา 11.15 น. คณบดีกล่าวขอบคุณ และเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเพื่อแสดงความชื่นชมยินดีและขอบคุณ
- รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น
- รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น
- รางวัล Hall of Fame
- อวยพรวันเกิดสำหรับผู้ที่เกิดเดือนมีนาคม
เวลา 12.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โถงหน้างานบริหารทั่วไป
  ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
hotnews
เรื่อง "Geriatric Care"
โดย Associate Professor Dr.Lynda H Oderda
จาก College of Pharmacy, University of Utah, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  การพัฒนาศักยภาพการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
hotnews
รายละเอียดดังแนบ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับนักศึกษาเด่นภาษาอังกฤษ
hotnews
-
   เอกสารประกอบ ::    student_eng_pharmacy59.pdf
  เชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๙
hotnews
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.owf.go.th/wofa/home.php?mode=normal&mod=focus.detail&id=750
  การพัฒนาเครื่องสำอางเพื่อการชะลอวัย
hotnews
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการชะลอวัย
hotnews
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play