?สรรสร้างเอกลักษณ์สปาไทยล้านนา ด้วยผลไม้ตามฤดูกาล?
hotnews
  Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Diseases Short Course Training Program in Pharmaceutical Care for Cardiovascular Diseases
hotnews
โครงการร่วมระหว่างภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และภาควิชาอายุรศาสตร์ หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2559 ณ
ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอมเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.pharmacy.cmu.ac.th/conference/?groups=3

กำหนดการดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    seminar_care2.pdf
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาเด่นภาษาอังกฤษ
hotnews
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาเด่นภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2559
   เอกสารประกอบ ::    memberEng59.pdf
  ขอแสดงความยินดี
hotnews
ตามที่กระผม นายสุรพล นธการกิจกุล ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้เข้าร่วมประชุมวิชาการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและความงาม ครั้งที่ 6 (The 6th International Conference on Natural Product for Health and Beauty) (NATPRO6) ระหว่างวันที่ 21-23 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น และกระผมได้นำเสนอผลงานวิจัยทางวาจา (Oral presentation) ในหัวข้อเรื่อง ?Potential antioxidant activities of extracts from proanthocyanidin rich fruits for food supplement and cosmetic? ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานได้พิจารณาให้การนำเสนอด้วยวาจาของกระผมและผู้ร่วมวิจัยได้รับรางวัลเกียรติบัตร การนำเสนอทางวาจายอดเยี่ยม (Excellence Oral presentation) ซึ่งได้แนบเอกสารหลักฐาน Proceeding และ Certificate of Appreciation มาพร้อมนี้
ในการประชุมดังกล่าวประกอบด้วยผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารธรรมชาติด้านสุขภาพและความงามทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 430 คน จาก 69 หน่วยงาน 19 ประเทศ มีการบรรยายโดยวิทยากรระดับนานาชาติในสาขาที่เกี่ยวข้อง 40 คน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันทั้งในการนำเสนอด้วยวาจา 44 ราย และโปสเตอร์ 191 ราย ซึ่งจากผลการประชุมกระผมได้นำเสนอความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและรับฟังการบรรยาย เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะฯต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นธการกิจกุล)
  เติมเต็มรัก จากพี่?เพื่อน้อง..
hotnews
  ขอแสดงความยินดีแก่..ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์
hotnews
  การแข่งขันทักษะ การให้คำปรึกษาผู้ป่วย ด้านการใช้ยา และการแข่งขันตอบคำถาม ความรู้้ด้านเภสัชศาสตร์..
hotnews
  คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และ ศ.เกียรติคุณ ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย..
hotnews
ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559
ซึ่งจะมีพิธีรอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัย ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power
  Congratulations..2559
hotnews
เปิดด้วยโปรแกรม Acrobat reader
http://www.pharmacy.cmu.ac.th/50Pharmacy/ebook/book1.pdf

เปิดด้วยโปรแกรม Flash player
http://www.pharmacy.cmu.ac.th/50Pharmacy/ebook/book1.swf
  ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล
hotnews
-
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play