12 สิงหา มหาราชินี
hotnews
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    ประชาสัมพันธ์.pdf
  รับสมัครการอบรมน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค
hotnews
กิจกรรม Do It Yourself เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการอบรมน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค วันเสาร์ ที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับจำนวนประมาณ 100 คนผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน Online ได้ที่เวปไซด์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่http://www.pharmacy.cmu.ac.th หรือ http://makok.pharmacy.cmu.ac.th/conference หรือกรอกใบสมัคร ส่งทางโทรสาร 053-941-508 หรือส่งทาง Email: patcharindic@gmail.comติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณพัชรินทร์ วังคะวงษ์ หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 053-944-374  เชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร(ที่ยังไม่ได้ตอบแบบสำรวจฯ)
hotnews
ตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจระดับความสุขด้วยตนเอง : Happinometer ในช่วงวันที่ 16-30 มิถุนายน 2557 พบว่ามีผู้ตอบแบบสำรวจเพียง 4.4% เท่านั้น ทางมหาวิทยาลัยจึงขอขยายเวลาในการตอบแบบสำรวจฯออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557งานนโยบายและแผนฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากร(ที่ยังไม่ได้ตอบแบบสำรวจฯ)ให้เข้าไปตอบแบบสำรวจผ่านทางเว็บไซต์ URL : http://www.enterprise.happy.mahidol.ac.th/ โดยให้ใช้ชื่อผู้ใช้ (User name) : CMU1 รหัสผ่าน (Password) : happycmu
  ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
hotnews
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2557กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่ 4 - 5 กันยายน 2557 ณ ห้องเชียงดาว ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.med.cmu.ac.th/hospital/dis/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=176&Itemid=63
   เอกสารประกอบ ::    1647.pdf
  การรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews
  แนวปฏิบัติการขออนุมัติลงทะเบียนกรณีพิเศษ
hotnews
มหาวิทยาลัยมีมาตรการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนหลังกำหนดและให้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป นักศึกษาทุกคนต้องรู้และทำความเข้าใจ เพื่อลงทะเบียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเรียบร้อย ตามที่ตั้งใจ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

   เอกสารประกอบ ::    แนวปฏิบัติ.pdf
  ขอเชิญบุคลากร อาจารย์ ร่วมประเมินการจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์
hotnews
  โครงการอบรมถ่ายภาพ และประกวดภาพถ่าย
hotnews
หัวข้อ "Pharmacy@CMU: 5 ทศวรรษแห่งความประทับใจ"รายละเอียดโครงการ :

http://www.pharmacy.cmu.ac.th/50Pharmacy/photo.html
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การบูรณาการ ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมทักษะของผู้สอนด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้"
hotnews
สมัครเข้าร่วมอบรมฟรี

รายละเอียดเพิ่มเติม/ลงทะเบียนออนไลน์

http://www.itsc.cmu.ac.th/ict/
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play