สัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561
hotnews
กำหนดการ
สัมมนาบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561
(ครั้งที่ 1)
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องพุทธชาด ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
****************************

เวลา 08.45 ? 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 ? 10.15 น. คณบดีและทีมบริหาร รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560
ตามพันธกิจ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
เปิดให้ซักถามและแลกเปลี่ยน
เวลา 10.15 ? 11.00 น. คณบดีและทีมบริหาร นำเสนอแผนการทำงาน ประจำปี 2561 และ
รับฟังข้อเสนอแนะ
เวลา 11.00 ? 12.00 น. แบ่งกลุ่มเพื่อระดมสมองและให้ข้อคิดเห็นต่อการขับเคลื่อน
การบริหารเพื่อสนับสนุนพันธกิจ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT),
การบริหารจัดการภายในคณะ (เช่น ปรับปรุงสถานที่ การจัดการ
ทรัพยากร), การบริหารจัดการด้านสมุนไพร
เวลา 12.00 ? 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 ? 14.30 น. หัวหน้ากลุ่มนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมบริหาร
  แนวทาง/ข้อกำหนด ในการขอตำแหน่งวิชาการในปัจจุบัน
hotnews
สามารถแจ้งชื่อได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP0EooWWG6OMPV7qov65x7Dm5aQmMXvzZyU2yB5nxrdsFP5g/viewform

ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
  Show & Share: Teaching Method
hotnews
ตารางกิจกรรม
   เอกสารประกอบ ::    ตารางกิจกรรม.pdf
  กิจกรรม Smart Researcher ครั้งที่ 1/2561
hotnews
หน่วยบริหารงานวิจัย งานบริหารงานวิจัยฯ มีกำหนดจัดกิจกรรม Smart Researcher ครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00 ? 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีหัวข้อและประเด็นสำคัญที่จะนำเสนอ ดังนี้
1) พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่...กับการดำเนินงานวิจัย (ให้ข้อมูลโดยหัวหน้างานการเงินฯ ประมาณ 1.50 ชั่วโมง)
- การซื้อ/จ้าง/เช่า ในงานวิจัย...ต้องดำเนินการอย่างไร
- ค่าใช้จ่ายมีกี่หมวด...ค่าใช้สอย/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ฯลฯ จะจ่ายอย่างไร
- ใบเสร็จรับเงินแบบไหนถึงจะสมบูรณ์
- พรบ.ใหม่ เริ่มตั้งแต่ 23 ส.ค. 60 เป็นต้นมา...ของที่ซื้อไปก่อนแล้วต้องทำอย่างไร
2) การเข้าใช้โปรแกรมจัดการของเสีย (CMU Waste Track) (ประมาณ 0.5 ชั่วโมง)
- ห้องเครื่องมือกลางจะชี้แจงการออกเลขที่บัญชีผู้ใช้งานให้กับอาจารย์ทุกท่าน เพื่อการลงทะเบียนของเสียสารเคมี
- ในกรณีของนักศึกษา ให้ลงทะเบียนในนามอาจารย์ที่ปรึกษาเท่านั้น
- ชี้แจงแนวปฏิบัติและการเข้าใช้งานโปรแกรม CMU Waste Track
โดยอาจารย์ผู้สนใจกรุณาแจ้งชื่อได้ที่ research.rxcmu@gmail.com หรือ โทร. 44376, 44363 ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เพื่อจะได้เตรียมการด้านเอกสารและอาหารตามจำนวนรายชื่อที่แจ้งต่อไป
  คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
hotnews
  ?ปันน้ำใจต้านภัยหนาว
hotnews
  ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย สําหรับเภสัชกร ผู้ช่วยเภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
hotnews
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย สําหรับเภสัชกร ผู้ช่วยเภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://pharmacy.cmu.ac.th/CPE/conference.php

สอบถามเพิ่มเติม หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 053-944374
   เอกสารประกอบ ::    20-22dec60.rar
  การอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Imagine Academy, EMS : Enterprise Mobility & Security, Microsoft Azure
hotnews
การอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Imagine Academy, EMS : Enterprise Mobility & Security, Microsoft Azure ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักศึกษา สิทธิประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนได้ ซึ่งจะมี Application และโปรแกรมที่นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้อย่างถูกลิขสิทธิ์ และเพื่อการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ (รับจำนวน 150 คน)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 ? 16.30 น. (สำหรับนักศึกษา)

ลงทะเบียน

การอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Imagine Academy, EMS : Enterprise Mobility & Security, Microsoft Azure ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักศึกษา สิทธิประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนได้ ซึ่งจะมี Application และโปรแกรมที่นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้อย่างถูกลิขสิทธิ์ และเพื่อการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ (รับจำนวน 150 คน)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 ? 16.30 น. (สำหรับนักศึกษา)

ลงทะเบียน
https://docs.google.com/forms/d/1tIK8dyMi_Ul7W7BSZZaPqxrFkeqbhoE4BRs3G_T2vKI/viewform?edit_requested=true
  การสัมมนาการใช้ O365 ภายใต้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนและการบริหารมหาวิทยาลัย
hotnews
สำหรับผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าไอที เวลา 08.30 ? 12.00 น. ให้เข้าใจถึงระบบงาน O365 Application ที่สนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย สนับสนุนการเรียนการสอน อาทิ Mail, Calendar OneDrive, OneNote, SharePoint, Teams, Class Notebook, Sway, Form, Office Mix, Word, Excel, PowerPoint เพื่อนำไปสู่การร่วมกันกำหนดแนวทางและนโยบายการนำไปใช้ประโยชน์ของส่วนงาน (รับจำนวน 80 คน)

ลงทะเบียน
https://docs.google.com/forms/d/1O3wig35eDA4c6w3Vb1JB8d3PDcvqIkI5GaLtHP5BoDM/viewform?edit_requested=true

สำหรับอาจารย์ บุคลากร เวลา 13.00 ? 16.30 น. ให้เข้าใจระบบงาน O365 ในการบริหารจัดการชั้นเรียนภายใต้ Application Teams และการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สอนและนักศึกษา อาทิ Office 365 Education, Office Mix, Sway, OneNote ฯลฯ (อาจารย์สามารถนำ Notebook มาเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อลงมือปฏิบัติจริง) (รับจำนวน 80 คน)

ลงทะเบียน
https://docs.google.com/forms/d/1E2XUxL3zgTCnb4V0q6_C1b058cTjmPAUFF-B0RFh6Jo/viewform?edit_requested=true
  ITSC ขออภัยในความไม่สะดวก
hotnews
เนื่องจากมีการดำเนินการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเสถียรภาพในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งนักศึกษาและบุคลากร อาจไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 18.00 ? 22.00 น.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play