ทำบุญ ศึกษาธรรมะ วันมาฆบูชา..แม้ว่า รูปแบบการทำบุญอาจจะเปลี่ยนไปบ้าง จากสมัยก่อนที่เราเน้นการไปทำบุญที่วัดเป็นหลัก แต่ปัจจุบัน อาจมีการทำบุญหลายรูปแบบ ตามสภาพปัญหาของสังคมและช่องทางการทำบุญ

แม้ว่า รูปแบบการทำบุญอาจจะเปลี่ยนไปบ้าง จากสมัยก่อนที่เราเน้นการไปทำบุญที่วัดเป็นหลัก แต่ปัจจุบัน อาจมีการทำบุญหลายรูปแบบ ตามสภาพปัญหาของสังคมและช่องทางการทำบุญ

แต่โดยหลักการการทำบุญ ศึกษาหลักธรรมและรักษาศีลต้องไปด้วยกันเสมอ ดังนั้น การทำบุญ ที่วัดก็ยังคงจำเป็นที่เราจะได้เปิดช่องทางให้ตนเองและครอบครัว พร้อมกับการมีส่วนร่วมในการจรรโลงพุทธศาสนา

ในสื่อออนไลน์ มีรูปแบบการศึกษาธรรมะ ข้อแนะนำให้ปฏิบัติ รวมทั้งการสวดมนต์ รักษาศีล ผ่านการนำเสนอ ทั้งวีดีโอ เสียง ภาพ และข้อแนะนำรวมทั้งนำเสนอตัวอย่างที่ดี แต่กระนั้น ก็มีไม่น้อยที่ในสื่อเราก็พบเห็นปัญหาต่างๆ ร่วมทั้งแนวทางการทำบุญที่ผิดเพี้ยนไปจากจารีตประเพณีเดิม

นี่คือข้อพิสูจน์สำคัญว่า เนื้อแท้ของการเป็นชาวพุทธนั้น ควรศึกษาและนำหลักธรรมเป็นเครื่องชี้นำ ส่วนวิธีการอาจแตกต่างกันไปบ้าง ก็ดูเสมือนว่า ในปัจจุบันก็อะลุ้มอล่วยกันมากขึ้น เพียงแต่เราก็ต้องระวังไม่ตกอยู่ในภาวะที่หลงใหลในด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป 

 

สำหรับวันมาฆบูชา ก็เป็นวันศีลใหญ่ของเราชาวพุทธ ตามที่คนเฒ่าคนแก่บอกว่าเป็นวันศีลใหญ่ ซึ่งหมายถึงวันสำคัญๆทางศาสนา  วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ของทุกปี นับเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะได้ทบทวนคำสอนของพระพุทธศาสนา  ได้ทำบุญ ศึกษาธรรมะเพิ่มเติม โดย หลักธรรมสำคัญของวันมาฆบูชา  เป็นหลักธรรมที่ใกล้ตัวและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งเพื่อตนเองและเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม  มีดังนี้
 

หลักการ 3 ประการ "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์" เป็นหลักของคำสอน 3 ประการ ที่ควรปฏิบัติ ได้แก่    1) การไม่ทำบาปทั้งปวง คือ การลด ละ เลิก ทำบาปทั้งปวง อันได้แก่ อกุศลกรรมบถ 10 ซึ่งเป็นทางแห่งความชั่ว 10 ประการ 2)การทำกุศลให้ถึงพร้อม คือ การทำความดีทุกอย่างตาม กุศลกรรมบถ 10 ทั้งความดีทางกาย และ   3) การทำจิตใจให้ผ่องใส คือ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หลุดจากนิวรณ์ที่คอยขัดขวางจิตใจไม่ให้เข้าถึงความสงบ
         อุดมการณ์ 4  มุ่งมั่นและพยายามกับการปฏิบัติตาม ได้แก่   1) ความอดทน อดกลั้น   2)  ความไม่เบียดเบียน   3) ความสงบและ   4)นิพพาน พระพุทธศาสนา  

วิธีการ  6 ได้แก่  1) ไม่ว่าร้าย   2) ไม่ทำร้าย ไม่เบียดเบียน  3 )  สำรวม เคารพระเบียบวินัย กฎกติกา รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม    4) รู้จักประมาณ  รู้จักความพอดี   5. อยู่ในสถานที่มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และ   6) ฝึกหัดจิตใจให้สงบ หัดชำระจิตใจให้สงบ

หลักธรรมสำคัญดังกล่าว จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง ยิ่งหากเราเปรียบเทียบกับสังคมปัจจุบันที่สื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อเราเป็นอย่างยิ่ง หากเราไม่มีสติ ไม่ใช้ปัญญา เราก็ถูกรุกรานหรือปล่อยให้เกิดผลกระทบต่อตัวเอง  ดังนั้น เราต้องหมั่นเติมหลักธรรม หมั่นเติมความรู้ในการแสวงหาวิธีการจัดการหรือรับมือกับสถานการณ์แวดล้อมที่สื่อถึงเราทุกหนทุกแห่งและทุกเวลา

เรื่องของจิตใจ มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตอย่างยิ่ง ยิ่งมีอะไรมากระทบมาก เราก็ต้องบอกตนเองให้ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของศาสนา เพื่อสร้างเข้มแข็งและเสริมคุณภาพชีวิตของเรา

การทำบุญ ตามจารีตฮีตฮอยของบ้านเรา  ก็ต้องอาศัยรุ่นต่อรุ่นสืบต่อกันมา และส่งต่อกันไป เลือกดอกไม้ไปวัด ดาครัว ซื้อข้าวของทำบุญที่เหมาะสม ทำบุญสะดวกที่สุดก็คือทำบุญวัดบ้านเราที่ครอบครัวเราเป็นศรัทธา แต่หากจะไปทำบุญวัดอื่นๆ ก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวัง  ขอให้ทุกท่านพร้อมเพรียงในการทำบุญวันมาฆบูชาค่ะ

 

 

บทความโดย  สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์

สกู๊ปพิเศษ
ข่าวเขียวมะกอก
มีข่าวว่า สามารถนำ ?ยาฆ่าพยาธิ? มาใช้รักษาโรคติดเชื้อ COVID-19 ได้ ข้อมูลนี้จริงหรือไม่?
ข่าวเขียวมะกอก
เนียมหูเสือ หรือหูเสือ ชื่อเรียกทางเหนือเรียก หอมด่วนเสือ หอมด่วนหูเสือ เป็นไม้ล้มลุก ขนาดเล็ก สูงราว 30-90 เซนติเมตร
ข่าวเขียวมะกอก
มะขามป้อม Phyllanthus emblica Linn. เป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อมถึงขนาดกลาง ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ และป่าแดง ลำต้นเกลี้ยง ใบเล็กฝอย ดอกเล็ก ๆ เป็นช่อ ..
ข่าวเขียวมะกอก
ดอกอัญชัน (Butterfly Pea)..อัญชัน มีแหล่งปลูกทั่วภูมิภาค การใช้นำอัญชันมาใช้ประโยชน์ได้แก่ การใช้เป็นอาหาร ดอกอัญชันสามารถนำมารับประทานสดหรือนำไปลวก
ข่าวเขียวมะกอก
ทั้งหมด
บทความ / เรื่องน่ารู้
ข่าวเขียวมะกอก
KM กับสื่อดิจิทัล ผลงานเพื่อการเรียนการสอน..การนำแนวคิดการสื่อสารดิจิทัล มาเป็นกระบวนการพัฒนางานที่มีมิติหลากหลาย เป็นทิศทางที่มองมุ่งถึงประโยชน์..
ข่าวเขียวมะกอก
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สู่รั้วเขียวมะกอก วันที่ 1 และ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสสี และห้องคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ข่าวเขียวมะกอก
การเผยแพร่ความรู้สารเคมีอันตราย ในผลิตภัณฑ์ครัวเรือน..ผลิตภัณฑ์ใช้ในบ้านที่มีส่วนประกอบของสารเคมีอันตราย นับเป็นกลุ่มที่ต้องระวังความปลอดภัย ตั้งแต่การเลือกซื้อ วิธีการใช้ การเก็บรักษา และข้อควรระวัง
ข่าวเขียวมะกอก
โคกกระออม..ฤดูกาลนี้ ใบไม้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ร่วงโรย เริ่มย่างเข้าสู่ฤดูร้อน มีต้นไม้ใบหญ้าบางชนิดเริ่มเจริญงดงาม ให้คุณประโยชน์แก่เรา
ข่าวเขียวมะกอก
"ยาแก้ห้าต้น" ในบรรดา ยาล้านนา ผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่า ยาแม่หรือยาหลักที่ควรมีไว้ ได้แก่ ยาแก้ห้าต้น ยาศรีมูลน้อย ยาศรีมูลหลวง ยาตรัสสมูล ..
ทั้งหมด
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play