ผลิตภัณฑ์ใช้ในบ้านที่มีส่วนประกอบของสารเคมีอันตราย นับเป็นกลุ่มที่ต้องระวังความปลอดภัย ตั้งแต่การเลือกซื้อ วิธีการใช้ การเก็บรักษา และข้อควรระวัง แต่เครื่องหมายอันตรายที่ปรากฏอยู่ในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ อาจจะไม่มีความเข้าใจอย่างเพียงพอในกลุ่มผู้สูงอายุและเด็ก ดังนั้น ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ขึ้น

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการในโครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง พบว่า การให้ความรู้ในด้านความปลอดภัยจากสารเคมี เป็นแนวทางที่ควรได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและเด็ก ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการในรูปแบบเผยแพร่ความรู้จากห้องปฏิบัติการสู่ชุมชนทั้งการจัดกิจกรรม และการทำสื่อประกอบการฝึกปฏิบัติ  ซึ่งได้จัดกิจกรรม ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนตำบลข่วงเปาตำบลข่วงเปา อ.จอมทอง และโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายนที่ผ่านมา  

การเผยแพร่ความรู้ ใช้รูปแบบของการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้เครื่องหมายอันตรายของสารเคมี ทดลองอ่านฉลากและสังเกตเครื่องหมายอันตราย จากผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนที่มีส่วนประกอบสารเคมีอันตราย เช่น ยากำจัดยุง น้ำยาล้างห้องน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ฝึกคำนวณน้ำตาลจากฉลาก ในเครื่องดื่มสำเร็จรูป   กิจกรรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทำยาสีฟันข่อยแบบโบราณเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน   กิจกรรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทำขี้ผึ้งไล่ยุงเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และกิจกรรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทำสบู่ที่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลและให้คำปรึกษาจาก รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด, รศ.ดร.สุพร จารุมณี และ ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว

          นายชูเชิด ปวนปินตา สาธารณสุขอำเภอจอมทอง ได้กล่าวถึงกิจกรรมว่า นับเป็นโครงการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเนื่องจากอาจจะขาดการเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆ ที่จำเป็น ในขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาจากยุงลาย ส่วนนายรุ่งสุริยา เชียงชีระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุขและให้ความสนใจกับกิจกรรมที่เป็นการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามโครงการของคณะเภสัชศาสตร์นี้ เพราะมีความเหมาะสมมาก ทั้งด้านการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการรู้เท่าทันอันตรายจากสารเคมี และการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุและชุมชน ซึ่งทางทางตำบลข่วงเปาจะได้นำตัวอย่างของโครงการไปขยายผลในชุมชนต่อไป

 

ส่วนกิจกรรมที่จัด ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อ.ฮอดนั้น เด็กนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดย อาจารย์สุภาพ อินตา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามด้กล่าวว่า การเรียนรู้ของเด็กนักเรียนที่ได้รับจากโครงการเป็นแนวทางสำคัญที่จะทำให้นักเรียนได้ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยจากสารเคมี อีกทั้งได้ฝึกปฏิบัติจริง จึงสอดคล้องกับแนวทางการเรียนการสอนของโรงเรียน

ผลของกิจกรรม พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ        มีความพึงพอใจและได้ประโยชน์ จาก กิจกรรมเรียนรู้เครื่องหมายอันตรายในระดับมากร้อยละ 77 ในระดับปานกลางร้อยละ 17 จากกิจกรรมเรียนรู้เรื่องการคำนวณน้ำตาลจากฉลากในระดับมากร้อยละ77  ในระดับปานกลางร้อยละ26 จากกิจกรรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เรื่อง ขี้ผึ้งไล่ยุง เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันในระดับมากร้อยละ 76 ในระดับปานกลางร้อยละ 18  จากกิจกรรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เรื่อง สบู่เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ในระดับมากร้อยละ 75 ในระดับปานกลางร้อยละ 18 และกิจกรรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เรื่อง การทำยาสีฟันข่อย เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันในระดับมากร้อยละ 82 ในระดับปานกลางร้อยละ 12         

นอกจากการจัดกิจกรรมแล้ว ยังมีการมอบสื่อประกอบการเรียนรู้ให้กับชุมชนและโรงเรียนเพื่อขยายผลต่อไป  อย่างไรก็ตามการเผยแพร่ความรู้ในด้านอันตรายจากสารเคมีในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ยังมีความจำเป็นที่ควรมีการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง

สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์

บทความ / เรื่องน่ารู้
ข่าวเขียวมะกอก
KM กับสื่อดิจิทัล ผลงานเพื่อการเรียนการสอน..การนำแนวคิดการสื่อสารดิจิทัล มาเป็นกระบวนการพัฒนางานที่มีมิติหลากหลาย เป็นทิศทางที่มองมุ่งถึงประโยชน์..
ข่าวเขียวมะกอก
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สู่รั้วเขียวมะกอก วันที่ 1 และ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสสี และห้องคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ข่าวเขียวมะกอก
การเผยแพร่ความรู้สารเคมีอันตราย ในผลิตภัณฑ์ครัวเรือน..ผลิตภัณฑ์ใช้ในบ้านที่มีส่วนประกอบของสารเคมีอันตราย นับเป็นกลุ่มที่ต้องระวังความปลอดภัย ตั้งแต่การเลือกซื้อ วิธีการใช้ การเก็บรักษา และข้อควรระวัง
ข่าวเขียวมะกอก
โคกกระออม..ฤดูกาลนี้ ใบไม้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ร่วงโรย เริ่มย่างเข้าสู่ฤดูร้อน มีต้นไม้ใบหญ้าบางชนิดเริ่มเจริญงดงาม ให้คุณประโยชน์แก่เรา
ข่าวเขียวมะกอก
"ยาแก้ห้าต้น" ในบรรดา ยาล้านนา ผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่า ยาแม่หรือยาหลักที่ควรมีไว้ ได้แก่ ยาแก้ห้าต้น ยาศรีมูลน้อย ยาศรีมูลหลวง ยาตรัสสมูล ..
ทั้งหมด
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play