หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี
1. การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตา)
2. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมจากคุณสมบัติทั่วไปสำหรับคณะเภสัชศาสตร์ (ดูรายละเอียดที่ http:// www.reg.cmu.ac.th) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
 
4. คำถามที่พบบ่อย/Frequency Asked Questions (FAQs)
   
         ไม่ได้ เพราะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากการสอบโควตา และ โครงการพิเศษ ไปยังสำนักงาน
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อป้องกันไม่ให้มีการสมัครซ้ำซ้อน นอกจากนักศึกษาที่สอบได้จะขอสละสิทธิ์ที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษา
 และรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อนภายในวันที่ที่กำหนด
 
 
 
 
6. การรับสมัครนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play