หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี
1. การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตา)
2. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมจากคุณสมบัติทั่วไปสำหรับคณะเภสัชศาสตร์ (ดูรายละเอียดที่ http:// www.reg.cmu.ac.th) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
 
4. คำถามที่พบบ่อย/Frequency Asked Questions (FAQs)
 
   
 
       หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   มีแผนการศึกษาจำนวน 2 แผน
คือ แผน 1 เภสัชอุตสาหการ และ แผน 2 บริบาลเภสัชกรรม  เพื่อให้โอกาสแก่ผู้เรียนที่จะเลือกเรียนเพื่อเพิ่มทักษะประสบการณ์ และความชำนาญ ในการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพให้มากขึ้นในทางใดทางหนึ่ง  ได้แก่

          1)    แผน 1 เภสัชอุตสาหการ  (Industrial Pharmacy)

เป็นแผนการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตร์ และเน้นให้นักศึกษาได้รับการฝึกฝนทักษะ
ให้เกิดความชำนาญด้วยประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการค้นคว้า การผลิต และควบคุมคุณภาพตัวยาและผลิตภัณฑ์ยา รวมถึงเครื่องสำอาง  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

          2)  แผน 2 บริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care)

เป็นแผนการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะในการให้คำแนะนำการใช้ยาและการสร้างเสริมสุขภาพ  เน้นการฝึกฝนทักษะให้เกิดความเชี่ยวชาญ โดย ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้การบำบัดรักษาด้วยยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีสุขภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

          ใช้เวลาศึกษาตามแผนกำหนดการศึกษา 6 ปี

 

 

 
 
 
6. การรับสมัครนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play