หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี
1. การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตา)
2. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมจากคุณสมบัติทั่วไปสำหรับคณะเภสัชศาสตร์ (ดูรายละเอียดที่ http:// www.reg.cmu.ac.th) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
   
1.

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เท่านั้น

2.
ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องนำผลการตรวจสุขภาพและตาบอดสี จากศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มายื่นในวันสัมภาษณ์
3.
ปราศจากโรคติดต่อ หรือภาวะที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ผู้อื่น และผู้ป่วยอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ไม่จำกัดสิทธิ์ผู้สอบผ่านการคัดเลือกที่มีตาพร่องสี  และสถาบันจะกำหนดให้มีการตรวจตาพร่องสีตามวิธีการทดสอบที่สถาบันกำหนดเพิ่มเติม เพื่อให้คำปรึกษาในการเรียนและการประกอบวิชาชีพต่อไป
4.
ต้องเป็นผู้ที่สามารถทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ได้
5.
ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้แต่ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา
 
 
4. คำถามที่พบบ่อย/Frequency Asked Questions (FAQs)
 
 
 
6. การรับสมัครนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play