หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี
1. การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตา)
2. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมจากคุณสมบัติทั่วไปสำหรับคณะเภสัชศาสตร์ (ดูรายละเอียดที่ http:// www.reg.cmu.ac.th) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
   
 พิจารณาจาก
รายการ
สัดส่วนคะแนน
เกณฑ์ขั้นต่ำ
    1. GPAX

20%

    2. O-NET 

30%

เกณฑ์ขั้นต่ำ วิชา 01-05  30%

    3. GAT

10%

เกณฑ์ขั้นต่ำ วิชา 85  25%

    4. PAT  2  

40%

เกณฑ์ขั้นต่ำ วิชา 72  25%


(รหัสวิชา 01) ภาษาไทย
(รหัสวิชา 02) สังคมศึกษา
(รหัสวิชา 03) ภาษาอังกฤษ
(รหัสวิชา 04) คณิตศาสตร์
(รหัสวิชา 05) วิทยาศาสตร์
(รหัสวิชา 85) ความถนัดทั่วไป (GAT)
(รหัสวิชา 72) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT) หรือ PAT2

   
 
4. คำถามที่พบบ่อย/Frequency Asked Questions (FAQs)
 
 
 
6. การรับสมัครนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play