หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี
1. การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตา)
2. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมจากคุณสมบัติทั่วไปสำหรับคณะเภสัชศาสตร์ (ดูรายละเอียดที่ http:// www.reg.cmu.ac.th) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
 
4. คำถามที่พบบ่อย/Frequency Asked Questions (FAQs)
   

โครงการ
รายการ
คะแนน/ค่าร้อยละ
เกณฑ์ขั้นต่ำ
โควตา
 1. วิชาภาษาไทย
100  คะแนน
30 %
 
 2. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
100  คะแนน
30 %
 
 3. วิชาภาษาอังกฤษ
100  คะแนน
40 %
 
 4. วิชาวิทยาศาสตร์ 1
300  คะแนน
30 %
 5. วิชาคณิตศาสตร์ 1
100  คะแนน
30 %
Admissions
 1. GPAX    
20%
 2. O-NET 
30%
  วิชา 01-05    30%
 3. GAT 
10%
  วิชา 85    25%
 4. PAT  2  วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
40%
  วิชา 72    25%

(รหัสวิชา 01) ภาษาไทย
(รหัสวิชา 02) สังคมศึกษา
(รหัสวิชา 03) ภาษาอังกฤษ
(รหัสวิชา 04) คณิตศาสตร์
(รหัสวิชา 05) วิทยาศาสตร์
(รหัสวิชา 85) ความถนัดทั่วไป (GAT)
(รหัสวิชา 72) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT) หรือ PAT2


 
 
 
6. การรับสมัครนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play