หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี
1. การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตา)
2. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)
คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมจากคุณสมบัติทั่วไปสำหรับคณะเภสัชศาสตร์ (ดูรายละเอียดที่ http:// www.reg.cmu.ac.th) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
 
4. คำถามที่พบบ่อย/Frequency Asked Questions (FAQs)
   

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการเข้าศึกษา

วิชาที่ใช้คัดเลือก

สัดส่วนคะแนน/ค่าน้ำหนักคะแนน

คะแนนขั้นต่ำ

1. โควตา (รอบ 2)

วิชาสามัญสายวิทย์

วิชาสามัญสายวิทย์ 

 • ภาษาไทย                 
 • สังคมศึกษา               
 • ภาษาอังกฤษ             
 • คณิตศาสตร์ 1            
 • ฟิสิกส์                    
 • เคมี                      
 • ชีววิทยา                 

วิชาสามัญสายวิทย์  

 • ภาษาไทย                  ร้อยละ  30
 • สังคมศึกษา                ร้อยละ  30
 • ภาษาอังกฤษ              ร้อยละ  30
 • คณิตศาสตร์ 1             ร้อยละ  25
 • ฟิสิกส์                       ร้อยละ  25
 • เคมี                         ร้อยละ  30
 • ชีววิทยา                    ร้อยละ  30

2. กสพท.  (รอบ 3)

 • วิชาสามัญสายวิทย์
 • วิชาเฉพาะ

ตามเกณฑ์ของ กสพท.

ตามเกณฑ์ของ กสพท.

3. Admissions  (รอบ 4)

 • GPAX
 • O-NET
 • GAT
 • PAT2

ตามเกณฑ์ของ ทปอ.

 • GPAX          น้ำหนักคะแนนร้อยละ  20 
 • O-NET         น้ำหนักคะแนนร้อยละ  30     
 • GAT            น้ำหนักคะแนนร้อยละ  10 
 • PAT2           น้ำหนักคะแนนร้อยละ  40

       

 • O-NET         ร้อยละ  30         
 • GAT            ร้อยละ  25
 • PAT2           ร้อยละ  25

(รหัสวิชา 01) ภาษาไทย
(รหัสวิชา 02) สังคมศึกษา
(รหัสวิชา 03) ภาษาอังกฤษ
(รหัสวิชา 04) คณิตศาสตร์
(รหัสวิชา 05) วิทยาศาสตร์
(รหัสวิชา 85) ความถนัดทั่วไป (GAT)
(รหัสวิชา 72) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT) หรือ PAT2


 
 
 
6. การรับสมัครนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play