ขอเชิญร่วมสร้าง “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต”

ในโอกาสที่เป็นสิริมงคลที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมีอายุครบ ๕๕ ปี


           ในโอกาสที่เป็นสิริมงคลที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมีอายุครบ ๕๕ ปี    ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้  คณะเภสัชศาสตร์และชมรมเภสัชบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการสร้างพระพุทธปฏิมากร ได้แก่ “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต” ขนาดหน้าตัก ๓๕ นิ้ว และรูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ หน้าตัก ๑๙ นิ้ว หล่อทองเหลืองและลงรักปิดทอง เพื่อประดิษฐานในศาลาพระไภษัชฯ ที่จะจัดสร้างขึ้นในบริเวณคณะ ฯ
           การสร้างพระพุทธปฏิมากรประจำคณะ ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมทางจิตใจแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ระลึกถึงคำสอนของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต เป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศไทยให้มีความยั่งยืนสืบไป พระพุทธปฏิมากรองค์นี้ยังเป็นสื่อธรรมะที่แสดงแก่นักศึกษาและบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ ให้ระลึกถึงการนำองค์ความรู้ทางเภสัชกรรมที่ได้รับจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้ไปสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่เพื่อนมนุษย์ที่เดือดร้อน ด้วยความเมตตากรุณา โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
           การสร้างพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต รูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ และศาลาพระไภษัชฯ ประดิษฐานพระพุทธรูปคาดว่าจะใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาท) ทั้งนี้คณะฯได้มอบหมายให้ ภก.สุริยะ ตรุณรัตน์ เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินการจัดสร้าง โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ ๓ เดือน (กุมภาพันธ์-เมษายน) พิธีสมโภชได้กำหนดไว้ว่าจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตรงกับวันประชุมวิชาการเฉลิมฉลองคณะฯครบรอบ ๕๕ ปี วันแรก)

จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญ

วิธีการร่วมทำบุญ

๑. บริจาคเงินเพื่อร่วมทำบุญ โดยมีขั้นตอนดังนี้

      ๑.๑ โอนเงินร่วมทำบุญที่ ชื่อบัญชี คณะเภสัชศาสตร์ มช. เพื่อสร้างพระพุทธรูป ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 566-554224-3 สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่
      ๑.๒ หลังจากโอนเงินแล้วให้แจ้งโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ โดยคลิกที่แท็บ "แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญ"(โดยเจ้าหน้าที่การเงินจะทำการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อยืนยันการแจ้งโอน ภายใน 3 วันทำการ)
      ๑.๓ หลังจากเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะมีรายชื่อปรากฎให้ทราบในส่วนของ รายนามผู้ร่วมทำบุญ (ภายใน 3 วันทำการ หากไม่มีรายชื่อปรากฎที่ รายนามผู้ร่วมทำบุญ กรุณาติดต่อ E-mail : rossukon.t@cmu.ac.th นางสาวรสสุคนธ์  สุขสบาย)
      ๑.๔ กำหนดการร่วมทำบุญ: ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

       หมายเหตุ:
        ๑. การบริจาคเงินเพื่อร่วมทำบุญฯ คณะไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินและใบอนุโมทนาบัตรสำหรับนำไปลดหย่อนภาษีได้
        ๒. ท่านที่ร่วมทำบุญตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป จะได้รับพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตหน้าตัก ๕ นิ้ว หล่อทองเหลืองและลงรักปิดทอง พิมพ์เดียวกับพระพุทธปฏิมาองค์ใหญ่
        ๓. หากศรัทธาที่เกิดจากการร่วมทำบุญในครั้งนี้ได้รับเกินกว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดสร้าง อานิสงส์จากการสร้างพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตจะนำไปใช้ในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเภสัชเคมี เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์สำหรับการศึกษาต่อไป

๒. ตามประเพณีการจัดสร้างพระพุทธรูป ท่านสามารถร่วมทำบุญได้โดยนำแผ่นทองเหลืองที่ได้ให้พระภิกษุสงฆ์ที่ท่านเคารพนับถือจารหรืออธิษฐานจิตแล้ว (หากท่านสามารถขออนุญาตบันทึกภาพถ่ายไว้ด้วยจะดียิ่ง) เพื่อนำมาหล่อพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตและรูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ จำนวน 2 แผ่น โดยให้ส่งแผ่นทองเหลืองมายัง คุณแจ่มศรี วงค์ชะรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 เบอร์โทรศัพท์ 053-944318 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


           

แบบศาลาพระไภษัชฯ (หอพระ)
          

ตัวอย่างแผ่นทองเหลืองที่ได้ขอความเมตตาจากพระภิกษุสงฆ์จารให้


           

หลวงพ่อเดช เตชจิตฺโต วัดสังฆมงคล จังหวัดนครสวรรค์ ได้เมตตาจารแผ่นทองเหลืองเพื่อนำมาหล่อพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตและรูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์
เมื่อวันอาทิตย์ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒วิธีการร่วมทำบุญ

๑. บริจาคเงินเพื่อร่วมทำบุญ โดยมีขั้นตอนดังนี้

      ๑.๑ โอนเงินร่วมทำบุญที่ ชื่อบัญชี คณะเภสัชศาสตร์ มช. เพื่อสร้างพระพุทธรูป ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 566-554224-3 สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่
      ๑.๒ หลังจากโอนเงินแล้วให้แจ้งโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ โดยเจ้าหน้าที่การเงินจะทำการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อยืนยันการแจ้งโอน ภายใน 3 วันทำการ)
      ๑.๓ หลังจากเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะมีรายชื่อปรากฎให้ทราบในส่วนของ รายนามผู้ร่วมทำบุญ (ภายใน 3 วันทำการ หากไม่มีรายชื่อปรากฎที่ รายนามผู้ร่วมทำบุญ กรุณาติดต่อ E-mail : rossukon.t@cmu.ac.th นางสาวรสสุคนธ์  สุขสบาย)
      ๑.๔ กำหนดการร่วมทำบุญ: ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

       หมายเหตุ:
        ๑. การบริจาคเงินเพื่อร่วมทำบุญฯ คณะไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินและใบอนุโมทนาบัตรสำหรับนำไปลดหย่อนภาษีได้
        ๒. ท่านที่ร่วมทำบุญตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป จะได้รับพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตหน้าตัก ๕ นิ้ว หล่อทองเหลืองและลงรักปิดทอง พิมพ์เดียวกับพระพุทธปฏิมาองค์ใหญ่
        ๓. หากศรัทธาที่เกิดจากการร่วมทำบุญในครั้งนี้ได้รับเกินกว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดสร้าง อานิสงส์จากการสร้างพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตจะนำไปใช้ในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเภสัชเคมี เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์สำหรับการศึกษาต่อไป


แบบฟอร์มกรอกข้อมูลร่วมทำบุญ


สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามให้ใส่  " ไม่ประสงค์ออกนาม "
* ไม่ต้องใส่ , คั่น เช่น 1,000 ให้กรอก 1000 เป็นต้น

๒. ตามประเพณีการจัดสร้างพระพุทธรูป ท่านสามารถร่วมทำบุญได้โดยนำแผ่นทองเหลืองที่ได้ให้พระภิกษุสงฆ์ที่ท่านเคารพนับถือจารหรืออธิษฐานจิตแล้ว (หากท่านสามารถขออนุญาตบันทึกภาพถ่ายไว้ด้วยจะดียิ่ง) เพื่อนำมาหล่อพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตและรูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ จำนวน 2 แผ่น โดยให้ส่งแผ่นทองเหลืองมายัง คุณแจ่มศรี วงค์ชะรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 เบอร์โทรศัพท์ 053-944318 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


รายนามผู้ร่วมทำบุญ


ลำดับที
นามผู้ร่วมทำบุญ
จำนวนเงินร่วมทำบุญ
1
คณะทันตแพทย์
1,000.00
2
คณะมนุษย์ศาสตร์
1,000.00
3
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2,000.00
4
คณาจารย์ บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์
3,537.00
5
ครอบครัวเหลืองหิรัญ
10,000.00
6
คุณ เบญจวรรณ โอภาพันธ์
1,000.00
7
คุณคณชัย เบญจรงคกุล
3,000.00
8
คุณคเชนญ์ คูวิจิตรสุวรรณ และคุณณิชาภัทร คูวิจิตรสุวรรณ
1,000.00
9
คุณจันทิมา จารุวรรณ์
1,000.00
10
คุณชาญชัย ตันตระกูล
10,000.00
11
คุณชุดา หาญผจญศึก
200.00
12
คุณชูวิทย์ ตันตระกูล
30,000.00
13
คุณนพรัตน์ ตรุณรัตน์
4,400.00
14
คุณภัทรพล ญาณวิเศษกุล ภญ.วิลาสินี สุทธนุ
10,000.00
15
คุณภีรนีย์ คงไทย
1,000.00
16
คุณลักขณา พุ่มแก้ว (แม่ชี) วัดป่าธรรมแสงทอง
20,000.00
17
คุณวิไลวรรณ. พุทธันบุตร
1,000.00
18
คุณศิริรัตน์ ชีวสกุลยง
20,000.00
19
คุณศิริวรรณ สุทธจิตต์
400.00
20
คุณสรัล เทียนเงิน
1,000.00
21
คุณสุริยะ ตรุณรัตน์
30,000.00
22
คุณอติชาต อรุณไพโรจน์
29,000.00
23
คุณอติชาต อรุณไพโรจน์
33,520.00
24
คุณอติชาต อรุณไพโรจน์
45,000.00
25
คุณอนุ-ดร.อุไรวรรณ วุทธานนท์
2,000.00
26
คุณอภิชาติ-คุณจินตนา วนากิตติเสถียร
1,000.00
27
คุณอานนท์ เทียนเงิน
1,000.00
28
คุณเล็ก-คุณญานี เจริญการค้า
1,000.00
29
คุณแม่จงกลณี ดีเป็นธรรม และญาติทั้งหลาย
1,000.00
30
คุณแม่มุ้ยอิม แซ่เฮ้ง (ยศวิมลวัฒน์) และลูกๆ
10,000.00
31
คุณแม่หน่อ แซ่ปุง และลูกหลาน
3,000.00
32
คุณโชคชัย ณ ระนอง
1,999.00
33
จิรวรรณ
490.00
34
จิรศักดิ์-นภาพร โออริยกุล
20,000.00
35
ชาตรี รัตนวรชัย
1,000.00
36
ณรงค์ ปัญญาศรีเลิศ
1,000.00
37
ดาริกา พรึงลำภู
500.00
38
ทาริกา วุฒิจำนงค์
1,000.00
39
ธวัชชัย สุวรรณปทุมเลิศ
320.00
40
น.ท.หญิง ภัทรพรรณ ศิริปุณย์
1,000.00
41
น.พ.พีรวิชญ์ ส่งศิริ
1,000.00
42
น.พ.เพ็ชรณรงค์ ส่งศิริ
1,000.00
43
น.ส. รัชดา โตอนันต์
1,000.00
44
น.ส.ปทิตตา ส่งศิริ
1,000.00
45
น.ส.ภาสินี ประจักษ์บุญเจษฎา
559.00
46
น.ส.สโรชิน เทียนเงิน
1,000.00
47
นพ. นพพร-มณี นิวัฒนนันท์
1,000.00
48
นพ.ทชา พิทยาพิบูลพงศ์
5,000.00
49
นันนธี จอมนงค์
199.00
50
นางกัลย์ชนา. เขียมศิริรัตน์
2,000.00
51
นางคุณญา แก้วทันคำ
190.00
52
นางธนัดดา ภัสสรภิญโญสกุล
900.00
53
นางธิดา วรเนตร
900.00
54
นางพิรุณรัตน์ เขื่อนแก้ว
5,000.00
55
นางพิรุณรัตน์ เขื่อนแก้ว
1,000.00
56
นางศรีพรรณ สรรสวาสดิ์
5,500.00
57
นางสาว รัชดา กิตตานันทวงษ์
1,000.00
58
นางสาวนิธิมา คารมปราชญ์
500.00
59
นางสาวปภัชญา เลิศตรงจิตร
5,000.00
60
นาย ณสพน โพธิ์วิจิตร
100,000.00
61
นาย ธีรภัทร์ อุ่ยรุ่งโรจน์
20,000.00
62
นายชาญ มีแก้วและเภสัชกรวีรวัฒน์ มีแก้ว
5,000.00
63
นายธนาพงศ์ วรเนตร
900.00
64
นายธาร ภัสสรภิญโญสกุล
900.00
65
นายพีรณัฐ ภัสสรภิญโญสกุล
900.00
66
นายวิทยา วีระกุล พร้อมครอบครัว
1,000.00
67
นายเชษฐ์ ปิ่นสัมฤทธิ์พร้อมครอบครัว
20,009.00
68
นายไพโรจน์ ภัสสรภิญโญสกุล
900.00
69
นุชจรินทร์ ไชยณรงค์
1,000.00
70
นุติวัตร ชูใจ
500.00
71
บจก.ฟาร์ม่าช้อยซ์อินเตอร์เนชั่นแนล
20,000.00
72
บุญสม
500.00
73
บูชาพระกิ่ง
800,000.00
74
ประพิศ ทางธรรมและครอบครัว
1,000.00
75
ประมุข ทองสุข
1,000.00
76
ประยุทธ์ เจียรจินดา
1,000.00
77
ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ และ ผศ.ดร.ภญ.วรรณกมล สอนสิงห์
20,000.00
78
ผศ.ดร.ภก.สยาม แก้ววิชิต
10,000.00
79
ผศ.ดร.ภญ.ชฎารัตน์ อัมพะเศวต
5,000.00
80
พงศกรพัฒน์ อรุโณทยานันท์
2,000.00
81
พสิษฐ์ ยศะกุลเสฏฐ์ 1,000
1,000.00
82
พันเอกพิเศษหญิง ภญ.จันทร์ทิพย์ เชาวน์ไกลวงศ์ ตัวแทนศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ รุ่น 21 (โดดเด่น)
99,999.00
83
พีระพงศ์ เหลืองอิงคะสุต
1,000.00
84
ภ.ญ.ประทุมพร บุญตระกูลพูนทวี
1,000.00
85
ภก ดร พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์
20,000.00
86
ภก. ทรงกลด ธรรมเดช
500.00
87
ภก. บุญภักดิ์ -ณัฐปารียา วงศ์วิรัติ
10,000.00
88
ภก. มนัส คงคาสวรรค์
5,048.00
89
ภก.กิจ รุ่งเรืองอนันต์
1,000.00
90
ภก.กิตติ เตชะวิบูลย์ศักดิ์
3,000.00
91
ภก.ชวรัตน โชตธีรประภา
50,000.00
92
ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร
10,000.00
93
ภก.ชูชาติ วิชิต นางกานต์นภัส เทพวงศ์ นางสาวจุฑามาศ วิชิต นายกฤษฎา วิชิต
500.00
94
ภก.ณรงค์ศักดิ์ ใบเนียม
50,000.00
95
ภก.ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา
5,000.00
96
ภก.ปกรชัย ดีเป็นธรรม
20,000.00
97
ภก.ประเสริฐ สกุลนิยมพร
10,000.00
98
ภก.ภรร์ชัยญ์ ลิมปิฐาภรณ์
999.00
99
ภก.มัลละยุทธ์ วิตนากร
10,000.00
100
ภก.วิทยา จันทร์ศิริโพธา
3,000.00
101
ภก.วิทยา จันทร์ศิริโภคา
3,000.00
102
ภก.วิทยา ลิขิตวัฒนกิจ
5,000.00
103
ภก.วิษณุ​ เทพศิริ
3,700.00
104
ภก.วิโรจน์ เงินประกายรัตน์
5,500.00
105
ภก.ศิวกรณ์ กองกุณะ
1,000.00
106
ภก.สกนธ์ สุภากุล
1,000.00
107
ภก.สมศักดิ์ เรืองชัยศิวเวท
5,000.00
108
ภก.สิรวิชญ์ จิตติไพโรจน์
10,000.00
109
ภก.สุริยะ ตรุณรัตน์
110,000.00
110
ภก.อภิชัย ลิขิตมาศกุล
50,000.00
111
ภก.เกษม จิตรวิโรจน์
2,000.00
112
ภก.เถกิง ภญ.รัมภา ลักษณาภิรักษ์
2,000.00
113
ภก.เสริมศักดิ์ ไพศาลธนากร รหัส 25
2,000.00
114
ภญ. ยุรดา เลาวพงศ์
500.00
115
ภญ. รุจิรา ต้นธีรวงศ์
1,000.00
116
ภญ. สุมาวดี ตระกูลธรรม
1,000.00
117
ภญ.กัญจน์นรี จิตต์ธนานันท์
500.00
118
ภญ.กัญธิดา ตันเจริญ
999.00
119
ภญ.กัณฐภรณ์ เขียวฟู
1,000.00
120
ภญ.กัลย์สุดา วงศ์นันท์
999.00
121
ภญ.จันทรกานต์ เทียนเงิน
1,000.00
122
ภญ.จีราวรรณ นิโกรธา
2,000.00
123
ภญ.ทศนาถ เจริญพงพันธุ์
1,000.00
124
ภญ.ทักขิณา ยาณะสาร
100,000.00
125
ภญ.นภัสสร แสงนิล (ศรวณีย์ คูสุวรรณ์)
2,000.00
126
ภญ.นวภรณ์ สมิหลัง
2,000.00
127
ภญ.นันทวดี พิทยาพิบูลพงศ์
2,000.00
128
ภญ.นิภา สิวะนันทกุล
2,000.00
129
ภญ.ปิยภัทร เรณูสวัสดิ์
888.00
130
ภญ.ภัทราวดี วรวัชร
20,000.00
131
ภญ.ภานิชา - ภญ.ธัญภา กิตติรังสิ
20,000.55
132
ภญ.ยุวดี กิตติปัญญางาม
20,000.00
133
ภญ.วจี วัฒนศรี
1,000.00
134
ภญ.ศุภมนันย์ กวินศิริคุณ
10,000.00
135
ภญ.สุพัตรา สุทธิไสย พร้อมครอบครัว ภญ.กรรณิกา เฑียรนิธิกูล พร้อมครอบครัว และกัลยาณมิตร
1,000.00
136
ภญ.อุไรวรรณ อาภาอนันต์
555.00
137
ภาวินี ดำรงค์
200.00
138
มณีวรรณ รอบคอบ
200.00
139
ยอดเงินทำบุญจากผู้เข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระฯ วันที่ 2 มิถุนายน 2562
81,705.25
140
รวิภา วงศ์บุศยรัตน์
999.00
141
รศ.ดร.นิสิต-รศ.ดร.อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา
20,000.00
142
รศ.ดร.ภก.วิรัตน์-รศ.ดร.ภญ.กนกพร-นส.กวิตา นิวัฒนนันท์
20,000.00
143
รศ.ดร.ภญ.กัญญดา อนุวงศ์
1,000.00
144
รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล และครอบครัว
20,000.00
145
รศ.ภญ.เอื้อพร ไชยวรรณ
1,000.00
146
รศ.สมพร ภูติยานันต์
20,000.00
147
รัตนาภรณ์ พานิชกุล ตันติวิท
2,000.00
148
รับเงินบริจาค
8,000.00
149
รามสูร สีตลายัน
1,000.00
150
รุจพร วิภาสุรมณฑล
300.00
151
รุ่นรหัส 23
3,300.00
152
วิฑูรย์ ภูริปัญญาวนิช
1,000.00
153
วิบูลย์ - ณรัชฎา จรรยานุภาพ
20,000.00
154
ศรีพรรณ สรรสวาสดิ์
5,500.00
155
ศิษย์เก่าเภสัชฯ มช. รุ่นที่ 24 จตุวีส
47,547.80
156
ศุภมนันย์ กวินศิริคุณ
10,000.00
157
สมพงษ์ ปอแก้ว
1,000.00
158
สมศักดิ์ นิตยเมฆินทร์ และครอบครัว
20,000.00
159
สุวพรรณ เมซงนาฟ
550.00
160
สุเมธ- ณัชชา จันทร์เดือน
1,000.00
161
หทัยกาญจน์ สมบัติ ทักษ์ เชาวนพูนผล
1,000.00
162
อ.ชูโชค อายุพงศ์ (คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มช.)
5,000.00
163
อ.นพดล (รุ่น 3410...)
1,030.00
164
อ.โชคมอบเงิน สมทบสร้างพระ เนื่องจากนักแสดงไม่ขอรับ จากงาน 55 ปี
3,400.00
165
อุทัย ฉัตรศิริกุล
2,000.00
166
อุทัยวรรณ ลิ้มตระกูล
999.00
167
เงินผ้าป่าเนื่องในงาน 55 ปี
53,250.00
168
เด็กชายธีรดนย์ วรเนตร
900.00
169
เภสัช ม.ช.รุ่น 9
24,000.00
170
โสภนา ศรีสวัสดิ์
20,000.00
171
ไม่ประสงค์ออกนาม
100.00
172
ไม่ประสงค์ออกนาม
500.00
173
ไม่ประสงค์ออกนาม
1,500.00
174
ไม่ประสงค์ออกนาม
500.00
175
ไม่ประสงค์ออกนาม
500.00
176
ไม่ประสงค์ออกนาม
200.00
177
ไม่ประสงค์ออกนาม
47,065.20
178
ไม่ประสงค์ออกนาม
400.00
179
ไม่ประสงค์ออกนาม
500.00
จำนวนเงินร่วมทำบุญทั้งหมด
2,493,556.80

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play