ขอเชิญร่วมสร้าง “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต”

ในโอกาสที่เป็นสิริมงคลที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมีอายุครบ ๕๕ ปี


           ในโอกาสที่เป็นสิริมงคลที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมีอายุครบ ๕๕ ปี    ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้  คณะเภสัชศาสตร์และชมรมเภสัชบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการสร้างพระพุทธปฏิมากร ได้แก่ “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต” ขนาดหน้าตัก ๓๕ นิ้ว และรูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ หน้าตัก ๑๙ นิ้ว หล่อทองเหลืองและลงรักปิดทอง เพื่อประดิษฐานในศาลาพระไภษัชฯ ที่จะจัดสร้างขึ้นในบริเวณคณะ ฯ
           การสร้างพระพุทธปฏิมากรประจำคณะ ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมทางจิตใจแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ระลึกถึงคำสอนของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต เป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศไทยให้มีความยั่งยืนสืบไป พระพุทธปฏิมากรองค์นี้ยังเป็นสื่อธรรมะที่แสดงแก่นักศึกษาและบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ ให้ระลึกถึงการนำองค์ความรู้ทางเภสัชกรรมที่ได้รับจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้ไปสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่เพื่อนมนุษย์ที่เดือดร้อน ด้วยความเมตตากรุณา โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
           การสร้างพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต รูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ และศาลาพระไภษัชฯ ประดิษฐานพระพุทธรูปคาดว่าจะใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาท) ทั้งนี้คณะฯได้มอบหมายให้ ภก.สุริยะ ตรุณรัตน์ เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินการจัดสร้าง โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ ๓ เดือน (กุมภาพันธ์-เมษายน) พิธีสมโภชได้กำหนดไว้ว่าจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตรงกับวันประชุมวิชาการเฉลิมฉลองคณะฯครบรอบ ๕๕ ปี วันแรก)

จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญ

วิธีการร่วมทำบุญ

๑. บริจาคเงินเพื่อร่วมทำบุญ โดยมีขั้นตอนดังนี้

      ๑.๑ โอนเงินร่วมทำบุญที่ ชื่อบัญชี คณะเภสัชศาสตร์ มช. เพื่อสร้างพระพุทธรูป ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 566-554224-3 สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่
      ๑.๒ หลังจากโอนเงินแล้วให้แจ้งโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ โดยคลิกที่แท็บ "แจ้งโอนเงินร่วมทำบุญ"(โดยเจ้าหน้าที่การเงินจะทำการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อยืนยันการแจ้งโอน ภายใน 3 วันทำการ)
      ๑.๓ หลังจากเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะมีรายชื่อปรากฎให้ทราบในส่วนของ รายนามผู้ร่วมทำบุญ (ภายใน 3 วันทำการ หากไม่มีรายชื่อปรากฎที่ รายนามผู้ร่วมทำบุญ กรุณาติดต่อ E-mail : rossukon.t@cmu.ac.th นางสาวรสสุคนธ์  สุขสบาย)
      ๑.๔ กำหนดการร่วมทำบุญ: ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

       หมายเหตุ:
        ๑. การบริจาคเงินเพื่อร่วมทำบุญฯ คณะไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินและใบอนุโมทนาบัตรสำหรับนำไปลดหย่อนภาษีได้
        ๒. ท่านที่ร่วมทำบุญตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป จะได้รับพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตหน้าตัก ๕ นิ้ว หล่อทองเหลืองและลงรักปิดทอง พิมพ์เดียวกับพระพุทธปฏิมาองค์ใหญ่
        ๓. หากศรัทธาที่เกิดจากการร่วมทำบุญในครั้งนี้ได้รับเกินกว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดสร้าง อานิสงส์จากการสร้างพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตจะนำไปใช้ในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเภสัชเคมี เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์สำหรับการศึกษาต่อไป

๒. ตามประเพณีการจัดสร้างพระพุทธรูป ท่านสามารถร่วมทำบุญได้โดยนำแผ่นทองเหลืองที่ได้ให้พระภิกษุสงฆ์ที่ท่านเคารพนับถือจารหรืออธิษฐานจิตแล้ว (หากท่านสามารถขออนุญาตบันทึกภาพถ่ายไว้ด้วยจะดียิ่ง) เพื่อนำมาหล่อพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตและรูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ จำนวน 2 แผ่น โดยให้ส่งแผ่นทองเหลืองมายัง คุณแจ่มศรี วงค์ชะรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 เบอร์โทรศัพท์ 053-944318 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


           

แบบศาลาพระไภษัชฯ (หอพระ)
          

ตัวอย่างแผ่นทองเหลืองที่ได้ขอความเมตตาจากพระภิกษุสงฆ์จารให้


           

หลวงพ่อเดช เตชจิตฺโต วัดสังฆมงคล จังหวัดนครสวรรค์ ได้เมตตาจารแผ่นทองเหลืองเพื่อนำมาหล่อพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตและรูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์
เมื่อวันอาทิตย์ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒วิธีการร่วมทำบุญ

๑. บริจาคเงินเพื่อร่วมทำบุญ โดยมีขั้นตอนดังนี้

      ๑.๑ โอนเงินร่วมทำบุญที่ ชื่อบัญชี คณะเภสัชศาสตร์ มช. เพื่อสร้างพระพุทธรูป ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 566-554224-3 สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่
      ๑.๒ หลังจากโอนเงินแล้วให้แจ้งโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ โดยเจ้าหน้าที่การเงินจะทำการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อยืนยันการแจ้งโอน ภายใน 3 วันทำการ)
      ๑.๓ หลังจากเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะมีรายชื่อปรากฎให้ทราบในส่วนของ รายนามผู้ร่วมทำบุญ (ภายใน 3 วันทำการ หากไม่มีรายชื่อปรากฎที่ รายนามผู้ร่วมทำบุญ กรุณาติดต่อ E-mail : rossukon.t@cmu.ac.th นางสาวรสสุคนธ์  สุขสบาย)
      ๑.๔ กำหนดการร่วมทำบุญ: ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

       หมายเหตุ:
        ๑. การบริจาคเงินเพื่อร่วมทำบุญฯ คณะไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินและใบอนุโมทนาบัตรสำหรับนำไปลดหย่อนภาษีได้
        ๒. ท่านที่ร่วมทำบุญตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป จะได้รับพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตหน้าตัก ๕ นิ้ว หล่อทองเหลืองและลงรักปิดทอง พิมพ์เดียวกับพระพุทธปฏิมาองค์ใหญ่
        ๓. หากศรัทธาที่เกิดจากการร่วมทำบุญในครั้งนี้ได้รับเกินกว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดสร้าง อานิสงส์จากการสร้างพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตจะนำไปใช้ในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเภสัชเคมี เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์สำหรับการศึกษาต่อไป


แบบฟอร์มกรอกข้อมูลร่วมทำบุญ


สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามให้ใส่  " ไม่ประสงค์ออกนาม "
* ไม่ต้องใส่ , คั่น เช่น 1,000 ให้กรอก 1000 เป็นต้น

๒. ตามประเพณีการจัดสร้างพระพุทธรูป ท่านสามารถร่วมทำบุญได้โดยนำแผ่นทองเหลืองที่ได้ให้พระภิกษุสงฆ์ที่ท่านเคารพนับถือจารหรืออธิษฐานจิตแล้ว (หากท่านสามารถขออนุญาตบันทึกภาพถ่ายไว้ด้วยจะดียิ่ง) เพื่อนำมาหล่อพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตและรูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ จำนวน 2 แผ่น โดยให้ส่งแผ่นทองเหลืองมายัง คุณแจ่มศรี วงค์ชะรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 เบอร์โทรศัพท์ 053-944318 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


รายนามผู้ร่วมทำบุญ


ลำดับที
นามผู้ร่วมทำบุญ
จำนวนเงินร่วมทำบุญ
1
นายพิเชษฐ์ แสนกะวะ
1,000.00
2
ศศิราภรณ์ สุธัญญาวัชชัย
1,000.00
3
กัญญ์ณณัฏฐ์ ทักศินาวรรณ
500.00
4
คณะทันตแพทย์
1,000.00
5
คณะมนุษย์ศาสตร์
1,000.00
6
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2,000.00
7
คณาจารย์ บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์
3,537.00
8
ครอบครัวเหลืองหิรัญ
10,000.00
9
คุณ เบญจวรรณ โอภาพันธ์
1,000.00
10
คุณคณชัย เบญจรงคกุล
3,000.00
11
คุณคเชนญ์ คูวิจิตรสุวรรณ และคุณณิชาภัทร คูวิจิตรสุวรรณ
1,000.00
12
คุณจันทิมา จารุวรรณ์
1,000.00
13
คุณชาญชัย ตันตระกูล
10,000.00
14
คุณชุดา หาญผจญศึก
200.00
15
คุณชูวิทย์ ตันตระกูล
30,000.00
16
คุณนพรัตน์ ตรุณรัตน์
4,400.00
17
คุณภัทรพล ญาณวิเศษกุล ภญ.วิลาสินี สุทธนุ
10,000.00
18
คุณภีรนีย์ คงไทย
1,000.00
19
คุณลักขณา พุ่มแก้ว (แม่ชี) วัดป่าธรรมแสงทอง
20,000.00
20
คุณวิไลวรรณ. พุทธันบุตร
1,000.00
21
คุณศิริรัตน์ ชีวสกุลยง
20,000.00
22
คุณศิริวรรณ สุทธจิตต์
400.00
23
คุณสรัล เทียนเงิน
1,000.00
24
คุณสุริยะ ตรุณรัตน์
30,000.00
25
คุณอติชาต อรุณไพโรจน์
29,000.00
26
คุณอติชาต อรุณไพโรจน์
33,520.00
27
คุณอติชาต อรุณไพโรจน์
45,000.00
28
คุณอนุ-ดร.อุไรวรรณ วุทธานนท์
2,000.00
29
คุณอภิชาติ-คุณจินตนา วนากิตติเสถียร
1,000.00
30
คุณอานนท์ เทียนเงิน
1,000.00
31
คุณเล็ก-คุณญานี เจริญการค้า
1,000.00
32
คุณแม่จงกลณี ดีเป็นธรรม และญาติทั้งหลาย
1,000.00
33
คุณแม่มุ้ยอิม แซ่เฮ้ง (ยศวิมลวัฒน์) และลูกๆ
10,000.00
34
คุณแม่หน่อ แซ่ปุง และลูกหลาน
3,000.00
35
คุณโชคชัย ณ ระนอง
1,999.00
36
จิรวรรณ
490.00
37
จิรศักดิ์-นภาพร โออริยกุล
20,000.00
38
ชาตรี รัตนวรชัย
1,000.00
39
ชานนท์ ยืนยาว
2,000.00
40
ณรงค์ ปัญญาศรีเลิศ
1,000.00
41
ณิชธิมา รัตนพันธ์
3,000.00
42
ดวงรวี วงศ์ณิชนันท์
2,000.00
43
ดาริกา พรึงลำภู
500.00
44
ทัชชญา คงศรี
1,000.00
45
ทาริกา วุฒิจำนงค์
1,000.00
46
ธวัชชัย สุวรรณปทุมเลิศ
320.00
47
ธัญลักษณ์ ลังกรณ์
3,000.00
48
น.ท.หญิง ภัทรพรรณ ศิริปุณย์
1,000.00
49
น.พ.พีรวิชญ์ ส่งศิริ
1,000.00
50
น.พ.เพ็ชรณรงค์ ส่งศิริ
1,000.00
51
น.ส. รัชดา โตอนันต์
1,000.00
52
น.ส.ปทิตตา ส่งศิริ
1,000.00
53
น.ส.ภาสินี ประจักษ์บุญเจษฎา
559.00
54
น.ส.สโรชิน เทียนเงิน
1,000.00
55
นปภัช รัตนะชิตธวัช
1,000.00
56
นพ. นพพร-มณี นิวัฒนนันท์
1,000.00
57
นพ.ทชา พิทยาพิบูลพงศ์
5,000.00
58
นฤมล ไกลทุกข์
1,000.00
59
นันนธี จอมนงค์
199.00
60
นางกัลย์ชนา. เขียมศิริรัตน์
2,000.00
61
นางคุณญา แก้วทันคำ
190.00
62
นางธนัดดา ภัสสรภิญโญสกุล
900.00
63
นางธิดา วรเนตร
900.00
64
นางพิรุณรัตน์ เขื่อนแก้ว
5,000.00
65
นางพิรุณรัตน์ เขื่อนแก้ว
1,000.00
66
นางศรีพรรณ สรรสวาสดิ์
5,500.00
67
นางสาว รัชดา กิตตานันทวงษ์
1,000.00
68
นางสาวนิธิมา คารมปราชญ์
500.00
69
นางสาวปภัชญา เลิศตรงจิตร
5,000.00
70
นาย ณสพน โพธิ์วิจิตร
100,000.00
71
นาย ธีรภัทร์ อุ่ยรุ่งโรจน์
20,000.00
72
นายชาญ มีแก้วและเภสัชกรวีรวัฒน์ มีแก้ว
5,000.00
73
นายธนาพงศ์ วรเนตร
900.00
74
นายธาร ภัสสรภิญโญสกุล
900.00
75
นายพีรณัฐ ภัสสรภิญโญสกุล
900.00
76
นายวิทยา วีระกุล พร้อมครอบครัว
1,000.00
77
นายเชษฐ์ ปิ่นสัมฤทธิ์พร้อมครอบครัว
20,009.00
78
นายไพโรจน์ ภัสสรภิญโญสกุล
900.00
79
นุชจรินทร์ ไชยณรงค์
1,000.00
80
นุติวัตร ชูใจ
500.00
81
บจก.ฟาร์ม่าช้อยซ์อินเตอร์เนชั่นแนล
20,000.00
82
บุญสม
500.00
83
บูชาพระกิ่ง
800,000.00
84
ประพิศ ทางธรรมและครอบครัว
1,000.00
85
ประมุข ทองสุข
1,000.00
86
ประยุทธ์ เจียรจินดา
1,000.00
87
ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ และ ผศ.ดร.ภญ.วรรณกมล สอนสิงห์
20,000.00
88
ผศ.ดร.ภก.สยาม แก้ววิชิต
10,000.00
89
ผศ.ดร.ภญ.ชฎารัตน์ อัมพะเศวต
5,000.00
90
พงศกรพัฒน์ อรุโณทยานันท์
2,000.00
91
พสิษฐ์ ยศะกุลเสฏฐ์ 1,000
1,000.00
92
พัชราวลัย ว่องรักษ์สัตว์
1,000.00
93
พันเอกพิเศษหญิง ภญ.จันทร์ทิพย์ เชาวน์ไกลวงศ์ ตัวแทนศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ รุ่น 21 (โดดเด่น)
99,999.00
94
พีระพงศ์ เหลืองอิงคะสุต
1,000.00
95
ภ.ญ.ประทุมพร บุญตระกูลพูนทวี
1,000.00
96
ภก ดร พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์
20,000.00
97
ภก. ทรงกลด ธรรมเดช
500.00
98
ภก. บุญภักดิ์ -ณัฐปารียา วงศ์วิรัติ
10,000.00
99
ภก. มนัส คงคาสวรรค์
5,048.00
100
ภก.กิจ รุ่งเรืองอนันต์
1,000.00
101
ภก.กิตติ เตชะวิบูลย์ศักดิ์
3,000.00
102
ภก.ชวรัตน โชตธีรประภา
50,000.00
103
ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร
10,000.00
104
ภก.ชูชาติ วิชิต นางกานต์นภัส เทพวงศ์ นางสาวจุฑามาศ วิชิต นายกฤษฎา วิชิต
500.00
105
ภก.ณรงค์ศักดิ์ ใบเนียม
50,000.00
106
ภก.ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา
5,000.00
107
ภก.ปกรชัย ดีเป็นธรรม
20,000.00
108
ภก.ประเสริฐ สกุลนิยมพร
10,000.00
109
ภก.ภรร์ชัยญ์ ลิมปิฐาภรณ์
999.00
110
ภก.มัลละยุทธ์ วิตนากร
10,000.00
111
ภก.วิทยา จันทร์ศิริโพธา
3,000.00
112
ภก.วิทยา จันทร์ศิริโภคา
3,000.00
113
ภก.วิทยา ลิขิตวัฒนกิจ
5,000.00
114
ภก.วิษณุ​ เทพศิริ
3,700.00
115
ภก.วิโรจน์ เงินประกายรัตน์
5,500.00
116
ภก.ศิวกรณ์ กองกุณะ
1,000.00
117
ภก.สกนธ์ สุภากุล
1,000.00
118
ภก.สมศักดิ์ เรืองชัยศิวเวท
5,000.00
119
ภก.สิรวิชญ์ จิตติไพโรจน์
10,000.00
120
ภก.สุริยะ ตรุณรัตน์
110,000.00
121
ภก.อภิชัย ลิขิตมาศกุล
50,000.00
122
ภก.เกษม จิตรวิโรจน์
2,000.00
123
ภก.เถกิง ภญ.รัมภา ลักษณาภิรักษ์
2,000.00
124
ภก.เสริมศักดิ์ ไพศาลธนากร รหัส 25
2,000.00
125
ภญ. ยุรดา เลาวพงศ์
500.00
126
ภญ. รุจิรา ต้นธีรวงศ์
1,000.00
127
ภญ. สุมาวดี ตระกูลธรรม
1,000.00
128
ภญ.กัญจน์นรี จิตต์ธนานันท์
500.00
129
ภญ.กัญธิดา ตันเจริญ
999.00
130
ภญ.กัณฐภรณ์ เขียวฟู
1,000.00
131
ภญ.กัลย์สุดา วงศ์นันท์
999.00
132
ภญ.จันทรกานต์ เทียนเงิน
1,000.00
133
ภญ.จีราวรรณ นิโกรธา
2,000.00
134
ภญ.ทศนาถ เจริญพงพันธุ์
1,000.00
135
ภญ.ทักขิณา ยาณะสาร
100,000.00
136
ภญ.นภัสสร แสงนิล (ศรวณีย์ คูสุวรรณ์)
2,000.00
137
ภญ.นวภรณ์ สมิหลัง
2,000.00
138
ภญ.นันทวดี พิทยาพิบูลพงศ์
2,000.00
139
ภญ.นิภา สิวะนันทกุล
2,000.00
140
ภญ.ปิยภัทร เรณูสวัสดิ์
888.00
141
ภญ.ภัทราวดี วรวัชร
20,000.00
142
ภญ.ภานิชา - ภญ.ธัญภา กิตติรังสิ
20,000.55
143
ภญ.ยุวดี กิตติปัญญางาม
20,000.00
144
ภญ.วจี วัฒนศรี
1,000.00
145
ภญ.ศุภมนันย์ กวินศิริคุณ
10,000.00
146
ภญ.สุพัตรา สุทธิไสย พร้อมครอบครัว ภญ.กรรณิกา เฑียรนิธิกูล พร้อมครอบครัว และกัลยาณมิตร
1,000.00
147
ภญ.อุไรวรรณ อาภาอนันต์
555.00
148
ภาวินี ดำรงค์
200.00
149
มณีวรรณ รอบคอบ
200.00
150
ยอดเงินทำบุญจากผู้เข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระฯ วันที่ 2 มิถุนายน 2562
81,705.25
151
รวิภา วงศ์บุศยรัตน์
999.00
152
รศ.ดร.นิสิต-รศ.ดร.อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา
20,000.00
153
รศ.ดร.ภก.วิรัตน์-รศ.ดร.ภญ.กนกพร-นส.กวิตา นิวัฒนนันท์
20,000.00
154
รศ.ดร.ภญ.กัญญดา อนุวงศ์
1,000.00
155
รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล และครอบครัว
20,000.00
156
รศ.ภญ.เอื้อพร ไชยวรรณ
1,000.00
157
รศ.สมพร ภูติยานันต์
20,000.00
158
รัตนาภรณ์ พานิชกุล ตันติวิท
2,000.00
159
รับเงินบริจาค
8,000.00
160
รามสูร สีตลายัน
1,000.00
161
รุจพร วิภาสุรมณฑล
300.00
162
รุ่นรหัส 23
3,300.00
163
วิฑูรย์ ภูริปัญญาวนิช
1,000.00
164
วิบูลย์ - ณรัชฎา จรรยานุภาพ
20,000.00
165
ศรีพรรณ สรรสวาสดิ์
5,500.00
166
ศิรินันท์ อุตบัววงศ์
500.00
167
ศิษย์เก่าเภสัชฯ มช. รุ่นที่ 24 จตุวีส
47,547.80
168
ศุภมนันย์ กวินศิริคุณ
10,000.00
169
สมพงษ์ ปอแก้ว
1,000.00
170
สมศักดิ์ นิตยเมฆินทร์ และครอบครัว
20,000.00
171
สุวพรรณ เมซงนาฟ
550.00
172
สุเมธ- ณัชชา จันทร์เดือน
1,000.00
173
หทัยกาญจน์ สมบัติ ทักษ์ เชาวนพูนผล
1,000.00
174
อ.ชูโชค อายุพงศ์ (คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มช.)
5,000.00
175
อ.นพดล (รุ่น 3410...)
1,030.00
176
อ.อำไพ พฤติวรพงศ์
500.00
177
อ.โชคมอบเงิน สมทบสร้างพระ เนื่องจากนักแสดงไม่ขอรับ จากงาน 55 ปี
3,400.00
178
อุทัย ฉัตรศิริกุล
2,000.00
179
อุทัยวรรณ ลิ้มตระกูล
999.00
180
เงินผ้าป่าเนื่องในงาน 55 ปี
53,250.00
181
เด็กชายธีรดนย์ วรเนตร
900.00
182
เภสัช ม.ช.รุ่น 9
24,000.00
183
โสภนา ศรีสวัสดิ์
20,000.00
184
ไม่ประสงค์ออกนาม
100.00
185
ไม่ประสงค์ออกนาม
500.00
186
ไม่ประสงค์ออกนาม
1,500.00
187
ไม่ประสงค์ออกนาม
500.00
188
ไม่ประสงค์ออกนาม
500.00
189
ไม่ประสงค์ออกนาม
200.00
190
ไม่ประสงค์ออกนาม
47,065.20
191
ไม่ประสงค์ออกนาม
400.00
192
ไม่ประสงค์ออกนาม
500.00
จำนวนเงินร่วมทำบุญทั้งหมด
2,511,056.80
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play