ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
   About >> พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง ด้านบริบาลเภสัชกรรม

2. ดำเนินการวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ในด้านบริบาลเภสัชกรรม

3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

5. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
 Links.
ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม

Pharmaceutical Care. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944334 ,053-944351 Fax. 053-222741