ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
   Download

 การเชิญอาจารย์พิเศษ
Update : 04 Nov 2016
Update : 14 Oct 2015
Update : 11 Nov 2015
Update : 15 Nov 2016
Update : 14 Oct 2015
 กำหนดการต่าง ๆ
Update : 02 Apr 2015
 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
Update : 02 Feb 2016
 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
Update : 14 Oct 2015
Update : 14 Oct 2015
Update : 12 Mar 2019
 คู่มือการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์
Update : 20 Oct 2015
Update : 25 Jan 2018
Update : 20 Oct 2015
 คู่มือการบริหารจัดการ สำหรับอาจารย์
Update : 11 Oct 2016
 ปัญหาพิเศษ
Update : 03 Apr 2015
Update : 08 Jan 2015
Update : 08 Jan 2015
Update : 08 Jan 2015
Update : 08 Jan 2015
 ภาระงาน
Update : 21 May 2018
Update : 21 May 2018
 รายการครุภัณฑ์ที่เสนอขอตั้งงบประมาณ ปี 2560-2561
Update : 31 May 2017
Update : 31 May 2017
 เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์
Update : 30 Aug 2017
Update : 13 Jan 2016
Update : 08 Sep 2016
Update : 25 Jan 2018
Update : 13 Jan 2016
Update : 08 Sep 2016
 แนวปฏิบัติ
Update : 08 Jan 2015
Update : 11 Aug 2016
Update : 11 Aug 2016
Update : 24 May 2016
 แบบฟอร์มการจัดทำ มคอ.
Update : 30 Nov 2018
Update : 14 Oct 2015
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
Update : 02 Oct 2015
Update : 08 Jan 2015
Update : 11 Sep 2018
Update : 08 Jan 2015
Update : 04 Apr 2016
Update : 02 May 2018
Update : 08 Jan 2015
Update : 08 Jan 2015
Update : 08 Jan 2015
Update : 02 Oct 2018
Update : 28 Aug 2015
Update : 24 Aug 2015
Update : 11 Dec 2015
Update : 11 Sep 2018
Update : 08 Jan 2015
Update : 11 Oct 2017
 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร
Update : 10 Nov 2018
Update : 28 Nov 2017
Update : 28 Nov 2017
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380