ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
   Pharmsci Laboratory

โปรแกรมเบิกจ่ายสารเคมี เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้วและวัสดุ

Infographic เครื่องแก้ว

- ระเบียบวินัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ

-  ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

- ประกาศหรือแนวทางอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ

 

 


ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380