ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
27 Feb 2017
 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาเข้าการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ ภาคที่ 2/2559
 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งนักศึกษาเข้าการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ ภาคที่ 2/2559
 
Download here 2017-02-27176.pdf 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380