ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
02 Mar 2017
 
รับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การจัดการความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ยาตามลักษณ์ความเสี่ยง
 

สนง.อย. แจ้งการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การจัดการความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ยาตามลักษณ์ความเสี่ยง จำนวน 2 ฉบับ รายละเอียดดังแนบ คณาจารย์ท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมโปรดส่งความคิดเห็นให้ภาควิชาฯภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560 เพื่อดำเนินการต่อไป
 
Download here 2017-03-02194.pdf 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380