ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
02 Mar 2017
 
แจ้งเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่ สกว.
 

ด้วย สกอ.แจ้งเวียน เรื่องขอความร่วมมือส่งรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม วิชาชีพเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ รายละเอียดดังแนบ คณาจารย์ท่านใดประสงค์จะเสนอชื่อ ให้ข้อมูลตามแบบฟอร์มดังแนบ ส่งให้งานวิจัยภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560
 
Download here 2017-03-02196.pdf 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380