ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
07 Mar 2017
 
การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

สนง.สภามหาวิทยาลัย เชิญเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ลาออก 1 ราย รายละเอียดดังแนบ คณาจารย์ท่านใดประสงค์จะเสนอชื่อให้แจ้งได้ที่ภาควิชา ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2560
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380