ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
16 Mar 2017
 
เรื่อง การกำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ ร 1/2560 (อัตราค่าธรรมเนียมการขอรับรองและกำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สำหรับการประชุมวิชาการ)
 
เรื่อง การกำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ ร 1/2560 (อัตราค่าธรรมเนียมการขอรับรองและกำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สำหรับการประชุมวิชาการ)
 
Download here 2017-03-16224.pdf 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380