ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
16 Mar 2017
 
ปชส.DVD บันทึกการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ เรื่อง ทำอย่างไรให้อยากเขียนหนังสือ โดยวิทยากร รศ.นพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ ท่านสามารถยืมได้ที่ภาควิชา
 
ปชส.DVD บันทึกการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ เรื่อง ทำอย่างไรให้อยากเขียนหนังสือ โดยวิทยากร รศ.นพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ ท่านสามารถยืมได้ที่ภาควิชา
 
Download here 2017-03-16234.pdf 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380