ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
31 Mar 2017
 
ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง "การพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินความรู้ทางการแพทย์" (วันที่ 22 - 23 มิ.ย. 60 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
 
ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง "การพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินความรู้ทางการแพทย์" (วันที่ 22 - 23 มิ.ย. 60 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380