ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
31 Mar 2017
 
ขอความอนุเคราะห์ปชส. และขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (เรื่อง สถิติที่จำเป็นสำหรับการวิจัยทางคลินิก: สถิติพื้นฐาน, การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วย Linear regression, Logistic regression, Survival analysis)
 
ขอความอนุเคราะห์ปชส. และขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (เรื่อง สถิติที่จำเป็นสำหรับการวิจัยทางคลินิก: สถิติพื้นฐาน, การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วย Linear regression, Logistic regression, Survival analysis)
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380