ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
10 Apr 2017
 
สน.หอสมุดได้จัดบริการ Journal Selector แนะนำวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
 
สน.หอสมุดได้จัดบริการ Journal Selector แนะนำวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
รายละเอียดดังแนบ
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380