ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
18 Apr 2017
 
หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาแผน 1 เภสัชอุตสาหการ และแผน 2 บริบาลเภสัชกรรม สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
 
หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาแผน 1 เภสัชอุตสาหการ และแผน 2 บริบาลเภสัชกรรม สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
 
Download here 2017-04-18321.pdf 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380