ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
25 May 2017
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง Thailand Metabolomics Workshop 2017
 

ด้วย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ขอเชิญท่านและ/หรือบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วม ฝึกอบรม เรื่อง Thailand Metabolomics Workshop 2017 ประกอบด้วย ภาคบรรยาย ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธร และภาคปฏิบัติในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จ. ปทุมธานี รายละเอียดดังแนบ
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380