ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
25 May 2017
 
การเสนอชื่อ ASEAN Biodiversity Heroes
 

ด้วย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการ ASEAN Biodiversity Heroes เพื่อคัดเลือกผู้แทนจากประเทศสมาชิก อาเซียน ประเทศละ 1 คน ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศว่าดำเนินงาน สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และสามารถเป็น แรงบันดาลใจให้บุคคลอื่นๆ ดำเนินการอนุรักษ์ธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพ และสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้บุคคลอื่นๆ ดำเนินการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง ชีวภาพได้
จึงเห็นควรแจ้งเวียนคณาจารย์ เพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคลากร เข้ารับการคัดเลือกเป็น ASEAN Biodiversity Heroes ของอาณาจักรไทย ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380