ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
26 May 2017
 
การจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562
 

ห.บริหารงานงานวิจัย แจ้งให้คณาจารย์ที่สนใจหมวดครุภัณฑ์ ที่ใช้ในงานวิจัยของคณะฯ เพื่อจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 ให้ระบุรายการ ครุภัณฑ์ (สนง. วิทยาศาสตร์ ) ที่ต้องการฯ พร้อมเหตุผลประกอบ รายละเอียดดังแนบ ส่งให้งานวิจัยฯ ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2560
 
Download here 2017-05-26415.pdf 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380