ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
30 May 2017
 
ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอยกเลิกประกาศการเรียกเก็บค่าบริการศูนย์สัตว์ทดลอง มช. จำนวน 2 ฉบับ
 
ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอยกเลิกประกาศการเรียกเก็บค่าบริการศูนย์สัตว์ทดลอง มช. จำนวน 2 ฉบับ ทั้งนี้ เห็นควรเวียนแจ้งคณาจารย์ในภาควิชาฯ เพื่อทราบ
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380