ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
30 May 2017
 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การย้อมตัวอย่างด้วยเทคนิคอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์
 

ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การย้อมตัวอย่างด้วยเทคนิคอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ (วันที่ 21 - 22 มิ.ย. 60 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ดังกล่าว
จึงเห็นควรแจ้งเวียนคณาจารย์ ที่สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรง
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380