ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
30 May 2017
 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Systematic Review และ Meta-analysis
 
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Systematic Review และ Meta-analysis ในระหว่างวันที่ 19 - 21 ก.ค. 60 ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ดังกล่าว
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380