ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
30 May 2017
 
ขอส่งประกาศมช. จำนวน 2 ฉบับ
 
ขอส่งประกาศมช. จำนวน 2 ฉบับ
1. หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ ลงวันที่ 27 เม.ย. 60
2. หลักเกณฑ์การรับและการพิจารณาเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ ลงวันที่ 16 พ.ค. 60
เห็นควรแจ้งเวียนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในภาควิชาฯ เพื่อทราบ
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380