ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
30 May 2017
 
การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2559
 

เพื่อโปรดพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2559 โดยจัดส่งรายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษฯ และส่งให้กองบริหารฯ ภายในวันที่ 31 พ.ค.60
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380