ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
30 May 2017
 
เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย
 

ศูนย์บริหารงานวิจัย ได้แจ้งมายังคณะฯมหาวิทยาลัยคริสเตียน ใคร่ขอเรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง ?การวิจัยอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมในยุคไทแลนด์4.0 ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จ.นครปฐม รายละเอียดดังแนบ
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380