ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
31 May 2017
 
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากบุคลากรที่มีบุตรหลานอายุตั้งแต่ 1 - 6 ขวบ
 
คณะศึกษาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากบุคลากรที่มีบุตรหลานอายุตั้งแต่ 1 - 6 ขวบ เพื่อประกอบการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนสาธิต มช. ฝ่ายอนุบาลและประถมศึกษา ตามแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ปกครองของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380