ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
01 Jun 2017
 
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program)
 
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2561 (FY2018) ผู้สมัครส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังหน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เพื่อเสนอผู้บริหารลงนาม และส่งไฟล์ทาง email: inter.pharcmu@gmail.com เพื่อเป็นข้อมูลด้วย
ป.ล. วช. กำหนดให้ส่งโครงการ online ผ่านระบบ NRMS และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ถึง วช. ภายในวันที่ 6 กันยายน 2560 เท่านั้น
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380