ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
01 Jun 2017
 
ปชส.ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2560 (วช.)
 

ด้วย ศูนย์บริหารงานวิจัย ได้แจ้งมายังคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2560 (วช.) เพื่อทำวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะเวลา 6-12 เดือน ในสาขา Natural Science and Engineering ดังมีรายละเอียดขั้นตอนการขอรับทุนดังแนบ
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380