ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
01 Jun 2017
 
ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560
 
ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560
ด้วย ศูนย์บริหารงานวิจัยได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนนักวิจัยในหน่วยงานส่งแบบเสนอกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560 รายละเอียดดังแนบ
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380