ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 
01 Jun 2017
 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และผลงานวิจัย
 

ด้วย ศูนย์บริหารงานวิจัย ได้แจ้งมายังคณะฯ เพื่อ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และผลงานวิจัยที่สถาบันอุดมศึกษาได้ประดิษฐ์คิดค้นและ สามารถนำมาใช้ในกระบวนการผลิตยาจากพืชสมุนไพรให้กับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รายละเอียดดังแนบ

 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380