ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
   หน่วยงานภายใน >> Pharmsci Laboratory

-  Infographic เครื่องแก้ว

โปรแกรมเบิกจ่ายสารเคมี

ขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรมเบิกจ่ายสารเคมี

ขั้นตอนการใช้โปรแกรมเบิกจ่ายสารเคมี สำหรับผู้รับบริการ

ขั้นตอนการใช้โปรแกรมเบิกจ่ายสารเคมี สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

ขั้นตอนการใช้โปรแกรมเบิกจ่ายสารเคมี สำหรับหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

แนวปฏิบัติในการเบิกสารเคมี

Infographic การยืมใช้และส่งคืนสารเคมี 

แนวปฏิบัติในการเบิกใช้เครื่องแก้ว / เครื่องมือวิทยาศาสตร์

Infographic การยืมใช้เครื่องแก้ว / เครื่องมือวิทยาศาสตร์

แบบฟอร์มการยืมใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

แบบฟอร์มการยืมใช้เครื่องแก้ว

-  แนวปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ

แผนผังขั้นตอนการขอใช้ห้องปฏิบัติการ_กรณีขอใช้ตามปกติ

วิธีการเขียนขอใช้ห้องปฏิบัติการ_กรณีขอใช้ตามปกติ

แผนผังขั้นตอนการขอใช้ห้องปฏิบัติการ_กรณีขอใช้เร่งด่วน

วิธีการเขียนขอใช้ห้องปฏิบัติการ_กรณีขอใช้เร่งด่วน

QR Code

-  คู่มือการใช้เครื่อง Rotary Evaporator

-  ภาพประกอบกระบวนวิชา 463201

 

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380