ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
   Staff

  Wasan  Katip, Pharm.D.

วสันต์  กาติ๊บ
Pharmaceutical Care.

OFFICE :
CV :

EDUCATION
  2558 ประกาศนียบัตร Certified Fellow of Asian College of Pharmacy
(F.A.C.P.) Infectious disease FAPA College of Pharmacy
2557 วุฒิบัตร วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เภสัชบำบัดอายุรศาสตร์
โรคติดเชื้อ วิทยาลัยเภสัชบำบัด สภาเภสัชกรรม
2557 ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร Specialized fellowship in infectious disease pharmacotherapy เภสัชบำบัดอายุรศาสตร์
โรคติดเชื้อ วิทยาลัยเภสัชบำบัด สภาเภสัชกรรม
2556 ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร Specialized residency in infectious disease pharmacotherapy เภสัชบำบัดอายุรศาสตร์
โรคติดเชื้อ วิทยาลัยเภสัชบำบัด สภาเภสัชกรรม
2555 ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรเภสัชกรประจำบ้าน เภสัชบำบัดอายุรศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยเภสัชบำบัด สภาเภสัชกรรม
2551 ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Research interests
 
Biographical sketch
 
Selected publications 2011-2015
 
 
   
   
ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม

Pharmaceutical Care. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944334 ,053-944351 Fax. 053-222741