ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
   Staff
  Teacher
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
ลาศึกษา ]
 
อาจารย์
ลาศึกษา ]
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
ลาศึกษา ]
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
ลาศึกษา ]
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
ลาศึกษา ]
 
อาจารย์
ลาศึกษา ]
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
จำนวนอาจารย์ทั้งหมด   45    คน  ลาศึกษา   6    คน  ทำงานปกติ   39    คน

  Staff
 
พนักงานปฏิบัติงาน
 
พนักงานปฏิบัติงาน
 
พนักงานปฏิบัติงาน
 
พนักงานปฏิบัติงาน
 
จำนวนบุคลากรทั้งหมด   4    คน

ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม

Pharmaceutical Care. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944334 ,053-944351 Fax. 053-222741