ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
   Staff
  Teacher
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
อาจารย์
 
จำนวนอาจารย์ทั้งหมด   38    คน  ลาศึกษา   0    คน  ทำงานปกติ   38    คน

  Staff
 
พนักงานปฏิบัติงาน
 
พนักงานปฏิบัติงาน
 
นักวิทยาศาสตร์
 
นักวิทยาศาสตร์
 
พนักงานธุรการ
 
นักวิทยาศาสตร์
 
พนักงานวิทยาศาสตร์
 
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 
พนักงานวิทยาศาสตร์
 
นักการเงินและบัญชี
 
จำนวนบุคลากรทั้งหมด   10    คน

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

Pharmaceutical Sciences. Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944310 ,053-944356 Fax. 053-944380