ฐานความผิด
โทษจำคุก
โทษปรับ
มาตรา ๕ เข้าถึงคอมพิวตอร์โดยมิชอบ
ไม่เกิน  ๖  เดือน
ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๖ ล่วงรู้มาตรการป้องกัน
ไม่เกิน  ๓ ปี
ไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๗ เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
ไม่เกิน  ๒ ปี
ไม่เกิน  ๔๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๘ การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์
ไม่เกิน  ๓ ปี
ไม่เกิน  ๖๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๙ การรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์
ไม่เกิน  ๕ ปี
ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๑๐ การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์
ไม่เกิน  ๕ ปี
ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๑๑ สแปมเมล์
ไม่มี 
ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๑๒ การกระทำต่อความมั่นคง
  (๑) ก่อความเสียหายแก่ข้อมูลคอมพิวเตอร์
  (๒) กระทบต่อความั่นคงปลอดภัยต่อประเทศ/เศรษฐกิจ
  วรรคท้าย  เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
ไม่เกิน 
ไม่เกิน ๑๐ ปี
๓ ปี ถึง ๑๕ ปี
๑๐ ปี ถึง ๒๐ ปี
ไม่เกิน 
ไม่เกิน +๒๐๐,๐๐๐ บาท
๖๐,๐๐๐ ถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ไม่มี
มาตรา ๑๓ การจำหน่าย/เผยแพร่ชุดคำสั่ง
ไม่เกิน  ๑ ปี
ไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๑๔ การเผลแพร่เนื้อหาไม่เหมาะสม
ไม่เกิน  ๕ ปี
ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๑๕ ความรับผิดชอบของ ISP
ไม่เกิน  ๕ ปี
ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๑๖ การตัดต่อภาพผู้อื่น
ไม่เกิน  ๓ ปี
ไม่เกิน  ๖๐,๐๐๐ บาท

ติดต่อหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 4370