ศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

การบริการของศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

enlightenedenlightenedenlightenedการศึกษาชีวสมมูล  (Bioequivalence) 

enlightenedenlightenedenlightenedการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic)  

 

 

รายการยาที่ทางศูนย์บริการเภสัชกรรมมีประสบการณ์ในการศึกษาชีวสมมูลตั้งแต่ พ.ศ. 2543-2559 (Update เมื่อวันที่ 24/11/2559)


 

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944334 ,053-944351 Fax. 053-222741