ศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา

       ศูนย์บริการเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นในสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2552 โดยเป็นหน่วยงานที่พัฒนาและยกระดับขึ้นจากศูนย์วิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมเดิม ที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2545 โดยมีขอบเขตการให้บริการด้านการศึกษาวิจัยทางเภสัชกรรม โดยเฉพาะด้านการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence) และการทดสอบสมบัติทางเภสัชกรรมของผลิตภัณฑ์ยา (Pharmaceutical Properties of Drug Products) ก่อนการปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์บริการเภสัชกรรม ศูนย์วิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมได้ดำเนินกิจกรรมในการให้บริการการศึกษาวิจัยทางเภสัชกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานวิจัยทางด้านการศึกษาชีวสมมูลของตัวยามากกว่า 30 ชนิด ส่งผลให้บริษัทผลิตยาสามัญในประเทศสามารถนำผลการศึกษาวิจัยไปประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับยา และเกิดการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสามัญที่มีคุณภาพจำหน่ายในประเทศจำนวนมาก ส่งผลดีทำให้คนไทยเข้าถึงยาได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น เนื่องจากอุปสรรคทางด้านเศรษฐานะลดลง และช่วยลดมูลค่าการขาดดุลการค้าทางด้านเภสัชภัณฑ์ของประเทศได้เป็นอย่างมาก

         หลังการจัดตั้งเป็นศูนย์บริการเภสัชกรรม ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์บริการเภสัชกรรมได้มีเป้าประสงค์ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการและการดำเนินงานของศูนย์บริการเภสัชกรรมให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล ได้แก่ ICH GCP (ICH Good Clinical Practice) และ OECD GLP (OECD Good Laboratory Practice) ทั้งนี้เพื่อให้งานวิจัยด้านการศึกษาชีวสมมูลที่ดำเนินการโดยศูนย์บริการเภสัชกรรมเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง “การขึ้นทะเบียนตำรับยาตามข้อตกลง ASEAN Harmonization Product on Pharmaceutical Registration”

วิสัยทัศน์           

 ศูนย์บริการเภสัชกรรม เป็นศูนย์บริการงานวิจัยด้านเภสัชกรรม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมยาในประเทศและในอาเซียน

 

กำหนดพันธกิจ

  ศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ ผู้รับบริการ ด้วยการสร้างสรรค์งานบริการการศึกษาวิจัยทางเภสัชกรรม โดยเฉพาะการศึกษาชีวสมมูล และการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ ของผลิตภัณฑ์ยา ให้ได้มาตรฐานตามระบบคุณภาพสากล ICH GCP และ OECD GLP ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการศึกษาที่ถูกต้อง และมีคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชน

 

นโยบายของศูนย์บริการเภสัชกรรม

นโยบายด้านคุณภาพ

         ศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการการศึกษาชีวสมมูล การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ และการศึกษาสมบัติทางเภสัชกรรมของผลิตภัณฑ์ยา มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์หรือทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ เป็นที่เชื่อมั่นของผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิกให้เป็นไปตามการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ICH GCP (Good Clinical Practice) และดำเนินการด้านการวิเคราะห์ระดับยาในพลาสมา (Bioanalysis) ที่ได้จากการศึกษาชีวสมมูลและการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ ให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับงานปฏิบัติการ OECD GLP (Good Laboratory Practice)

 นโยบายด้านบุคลากร

         ศูนย์บริการเภสัชกรรม ตระหนักดีว่าบุคลากรทุกคนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของการให้บริการการศึกษาวิจัยด้านเภสัชกรรม จึงมีนโยบายในการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญตรงตามสาขาวิชาเพื่อร่วมปฏิบัติงาน และมุ่งมั่นส่งเสริมการฝึกอบรมของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่

 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

         ศูนย์บริการเภสัชกรรม มีความมุ่งมั่นที่ดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดให้มีระบบการจัดการ เพื่อป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการศึกษาวิจัย โดยเฉพาะของเสียจากการศึกษาวิจัย เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

 นโยบายด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

        ศูนย์บริการเภสัชกรรม ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเป็นอย่างสูง จึงกำหนดนโยบายในการสนับสนุนการจัดทำและพัฒนาระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อรับผิดชอบงานดังกล่าวโดยเฉพาะ สนับสนุนให้มีอุปกรณ์ในการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์และเวชภัณฑ์สำหรับการปฐมพยาบาลให้ครบถ้วน ดำเนินการให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องหากมีอันตรายเกิดขึ้น

      อีกทั้งศูนย์บริการเภสัชกรรมได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งการที่ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพที่ดีย่อมส่งผลดีต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบจากการปฏิบัติงานบางอย่าง เช่น การสัมผัสกับสารเคมี ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดให้มีแผนและกำกับให้ผู้ปฏิบัติงานมีการตรวจสุขภาพประจำปี

 


 

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944334 ,053-944351 Fax. 053-222741