ศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

ศูนย์บริการเภสัชกรรมได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ดังนี้

  • National GLP Compliance Programme (Compliance to OECD GLP) จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  • NPCB Compliance Programme จาก National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA) ประเทศมาเลเซีย

 

 

 

 Certificate of OECD GLP (Issued by Bureau of Laboratory Quality Standard  (BLQS),

Department of Medical Sciences, Thailand)

 

 

Certificate of Compliance Programme for Bioequivalence Centre

 (Issued by National Pharmaceutical Control Bureau (NPCB), Ministry of Health, Malaysia)

 

 

 

 


 

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944334 ,053-944351 Fax. 053-222741