ศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาสาสมัครโครงการวิจัย

 

รายละเอียดเบี้องต้นเกี่ยวกับอาสาสมัครโครงการวิจัย

 (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการศึกษาของแต่ละโครงการวิจัย)

 

คุณสมบัติของอาสาสมัคร

  • เป็นเพศชายไทยหรือหรือหญิงไทย ที่มีสุขภาพดี

  • อาสาสมัครที่เป็นเพศหญิง จะต้องไม่ใช้ยาคุมกำเนิดและไม่ตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร ในช่วงก่อนทำการศึกษาอย่างน้อย 14 วัน รวมทั้งในระหว่างการศึกษา

  • อาสาสมัครควรมีอายุระหว่าง 18-45 ปี มีน้ำหนักในเกณฑ์ปกติ โดยพิจารณาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ควรอยู่ระหว่าง 18.5-25 kg/m2

  • ไม่มีประวัติการป่วยเป็นโรค เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคตับ โรคไต โรคภูมิแพ้ หรือโรคอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อชีวประสิทธิผลของยา

  • ไม่สูบบุหรี่ไม่มีประวัติดื่มสุราเป็นประจำ และไม่ติดยาเสพติด

 

 

      ความปลอดภัยของอาสาสมัคร/การดูแลอาสาสมัคร

           ในการศึกษาวิจัยนี้ อาสาสมัครจะได้รับยาเพียงชนิดละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 เม็ด/แคปซูล ดังนั้นโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากยาจึงน้อยมาก อีกทั้งยาที่นำมา

 ศึกษาชีวสมมูลนั้น ล้วนแต่เป็นยาที่มีจำหน่ายและใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วในประเทศ จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย อย่างไรก็ตามจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 พยาบาลและทีมผู้วิจัย ดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์ขึ้น อาสาสมัครจะได้รับการรักษาทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการศึกษาชีวสมมูล

อาสาสมัครที่ยินยอมเข้าร่วมการศึกษา จะต้องเดินทางมาเพื่อเข้าร่วมการวิจัยอย่างน้อย 4 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีรายละเอียดดังนี้

 


 


 

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944334 ,053-944351 Fax. 053-222741