ศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ห้องปฏิบัติการ

(Laboratory)

 

      ศูนย์บริการเภสัชกรรม เป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐานตาม National GLP Compliance Programme (Compliance to OECD GLP) มีระบบความปลอดภัยและการรักษาความลับของการศึกษาที่รัดกุม เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับของผู้รับบริการ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยการจัดสรรพื้นที่ที่มีความจำเพาะสำหรับการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน ได้แก่

   -ส่วนสำนักงาน ประกอบด้วย Office Room, Management Room และ Meeting Room

   -ส่วนปฏิบัติการ  ประกอบด้วย  Preparation Room, Analysis Room, Weighing Room, Washing Room, Chemical Storage Room, Sample Storage Room

   -ส่วนจัดเก็บเอกสาร ประกอบด้วย Archive Room 

   -ส่วนวิจัยด้านคลินิก ประกอบด้วย Clinical Reseaarch Room, Data analysis Room

   -ส่วนประกันคุณภาพ ประกอบด้วย Quality Assurance Room 

โดยแต่ละส่วนมีการควบคุมสภาวะแวดล้อม อุณหภูมิที่เหมาะสม อีกทั้งยังมีการควบคุมการเข้าถึงของเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก

 

 

 


 

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944386 Fax. 053-222741