ศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

(Scientific Instrument)

 

           ศูนย์บริการเภสัชกรรมได้จัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงสำหรับใช้ในการศึกษาวิจัย โดยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในศูนย์บริการเภสัชกรรมจะได้รับการสอบเทียบเป็นประจำทุกปี  และมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งจะคัดเลือกหน่วยงานที่ดำเนินการสอบเทียบ ต้องได้การรับรองมาตรฐาน ISO 17025 สำหรับเครื่องมือนั้น ในกรณีที่ไม่สามารถหาหน่วยงานดังกล่าวได้ จะคัดเลือกหน่วยงานที่เหมาะสมซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้ในการสอบเทียบที่สามารถทวนสอบไปยังมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติได้

Scientific Instrument  with ISO 17025 standard

 • LC/MS-MS (AB Sciex API 3200)
 • HPLC (Shimadzu LC-10ATVp)
 • Freezers

                  - at - 20  , - 30 , - 70 ◦C 

 • Controlled temperature cabinets

                  - at 5 , 20 ◦C

 • Refrigerated centrifuge (1,000 - 14,000 rpm at 0 - 25◦C)
 • Centrifuge  (1,000 - 3,500 rpm and 10,800 - 10,900 rpm)
 • Shaker (50 - 190 rpm at 30 - 90◦C)
 • Micro pipettes (2 - 5,000 µl)
 • Evaporator (1,000 – 14,000 rpm at 25 - 60◦C and 1 – 15 psi)
 • Balance (0.01 – 200 g)
 • pH meters
 • Data loggers (-40 to 40 ◦C)
 • Thermohygrometers (0 to 40◦C and 20 to 80 %RH)

 

 

 


 

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944386 Fax. 053-222741