ศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์บริการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เครื่องมือวิทยาศาสตร์

 

           ศูนย์บริการเภสัชกรรมได้จัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงสำหรับใช้ในการศึกษาวิจัย โดยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในศูนย์บริการเภสัชกรรมจะได้รับการสอบเทียบเป็นประจำทุกปี  และมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นประจำทุกเดือน

ศูนย์บริการเภสัชกรรม มีการคัดเลือกหน่วยงานที่ดำเนินการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 สำหรับเครื่องมือนั้นในกรณีที่ไม่สามารถหาหน่วยงานดังกล่าวได้ จะคัดเลือกหน่วยงานที่เหมาะสมซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้ในการสอบเทียบที่สามารถทวนสอบไปยัง

มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ 

  • เครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับวิเคราะห์ประสิทธิภาพสูง เช่น  เครื่อง LC-MS/MS และ เครื่อง HPLC 
  • ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, ตู้แช่แข็ง 
  •  เครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับเตรียมตัวอย่างวิเคราะห์ เช่น  Centrifuge, Shaker, Micro pipettes, Evaporator, Balance, pH meters, Data loggers, Thermohygrometers

 

 


 

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University,
All rights reserved
Suthep Road, Muang District, Chiang Mai 50200, THAILAND  Phone. 053-944334 ,053-944351 Fax. 053-222741